Weleda
Weleda Baby

” Syfon i uczucia – wygraj książkę o Syfonie”

syfon-i-uczucia-okladka konkurs - książki dla dzieci, atrakcje dla dziecin pies taki jak ty - książki dla dzieci, prezenty Mikołajki Boże Narodzenie

ZWYCIĘZCY KONKURSU „SYFON I UCZUCIA – WYGRAJ KSIĄŻKĘ O SYFONIE”

 1. agnkulesza@
 2. pnikodemczyk@
 3. anusiatko@
 4. agnieszkastopa@
 5. martyna.zaborny@
 6. ata.k@
 7. agnieszkanowak71@
 8. malgosia_b@
 9. weronika2003@
 10. monfra@

CZAS TRWANIA: 02.12.2016r.  –  11.12.2016r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zamieścić je w tytule maila. Brzmi ono: „Jakim uczuciem chciałbyś/chciałabyś obdarować świat?”

 2. Przesłać je w czasie trwania konkursu na adres: czterolistne@gmail.com wraz z podaniem danych teledaresowych;

Wyniki już 16.12.2016r.!

 

 

 

REGULAMIN konkursu „Syfon i uczucia – wygraj książkę o Syfonie”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Syfon i uczucia – wygraj książkę o Syfonie” jest Wydawnictwo Czterolistne Iwona Kamińska z siedzibą w Gdyni 81-474, ul. Ruchu Oporu 3, NIP 9580974975, REGON 362935061 (zwane dalej Organizatorem), konkurs przeprowadzony jest w celu promocji książek Wydawnictwa Czterolistne.

2. Za obsługę techniczną konkursu w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, ich ewidencjonowania a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie odpowiada Organizator.

3. Za zakup i dystrybucję nagród do uczestników Konkursu odpowiada Organizator.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Konkurs trwa od 02.12.2016r. od godziny 12:00 do 11.12.2016r. do godziny 24:00

6. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia przesłane w okresie trwania Konkursu drogą elektroniczną jako wiadomość e-mail na adres czterolistne@gmail.com zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.12.2016r.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu, na stronie www.miastodzieci.pl oraz https://www.facebook.com/Syfon-pies-taki-jak-Ty-588432104527153/

Wyniki Konkursu dostępne będą do wglądu w siedzibie Organizatora.

9. O rozstrzygnięciu konkursu Laureaci zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną, w formie prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem skrzynki mailowej nie później niż do 5 dnia roboczego po zakończeniu konkursu.

10. Nagrody będą wysyłane drogą pocztową po upływie terminu rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji, zgodnie § 5 niniejszego regulaminu.

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki

Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu.

12. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

13. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.miastodzieci.pl

https://www.facebook.com/Syfon-pies-taki-jak-Ty-588432104527153/

oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem konkursu może być osoba

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające

pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (dalej: Uczestnik) przesłanej następnie do Organizatora skanem w formie elektronicznej, faksem lub drogą pocztową.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.

§ 3 Zasady ogólne Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 02.12.2016r. od godziny 12:00 do dnia 11.12.2016r. do godziny 24:00 wysłać zgłoszenie konkursowe na adres e-mail: czterolistne@gmail.com które będzie stanowić zgłoszenie w Konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, dane teleadresowe, a w tytule maila: odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej „Zgłoszenie”).

2. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 02.12.2016r. do 11.12.2016r. (do godziny 24:00). O zachowaniu terminu nadesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia w Konkursie.

3. Zgłoszenia niekompletne, w tym nie zawierające wszystkich elementów wskazanych w §3 regulaminu) nie będą brane pod uwagę.

4. Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie tylko jedno Zgłoszenie z jednego konta. Niedopuszczalnym jest przesłanie kilku zgłoszeń różnych uczestników z jednego konta mailowego.

5. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie internetowym konkursu podpisu internetowego (tzw. „nicka”).

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

§ 4 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie

1. Podstawą przystąpienia do konkursu wysłanie zgłoszenia zgodnie z § 3.

2. Wysłanie zgłoszenia drogą mailową jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne udostępnienie.

3. Uczestnik przesyła na maila wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną

odpowiedzialność. Ponosi on także wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały

zamieszczane przez użytkowników na Stronie Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanego zgłoszenia.

§ 5 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w konkursie

1.Nagrodami w konkursie jest 10 egzemplarzy książki dla dzieci pod tytułem „Syfon i uczucia.”

2. W ramach niniejszego konkursu nagrody zostaną przyznane wedle kolejności nadsyłanych zgłoszeń. Pierwsze dziesięć osób wysyłających zgłoszenie zgodnie z regulaminem niniejszego konkursu otrzyma nagrody wskazane w ust. 1.

3. Nagroda przesłana zostanie zwycięzcy na koszt Organizatora.

4. Przekazanie danych kontaktowych zwycięzców, niezbędnych do przesłania nagrody odbędzie się poprzez wysłanie wiadomości do przedstawiciela Organizatora za pośrednictwem skrzynki e-mail. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane kontaktowe w terminie do 2 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu pod rygorem utraty prawa do nagrody.

5. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie, niezwiązane z organizatorem.

8. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 5 dni

roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje

data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą

rozpatrywane.

9. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora ul. Ruchu Oporu 3, kod: 81-474 Gdynia z dopiskiem „Reklamacja konkursu”.

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz

wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

11. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

12. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w

terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

13. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów

niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą

automatycznie dyskwalifikowane, przez Organizatora, bez przesyłania informacji do

Uczestnika.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu wyłącznie z ważnej przyczyny, która zostanie podana wraz z informacją o jej odwołaniu

https://miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/99945:syfon-pies-taki-jak-ty-wygraj-ksiazke-o-syfonie lub

https://www.facebook.com/Syfon-pies-taki-jak-Ty-588432104527153/

§ 6 Inne postanowienia

1. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu do konkursu oznacza zaakceptowanie

niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na

opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, zgodnie z Ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z późn. zm.; dalej: ustawa o ochronie danych osobowych);

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

3.Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych Laureatów

Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe

mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie

usprawiedliwionych celów administratora danych.

4. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i

udostępnianie przez Organizatora następujących danych: imienia i nazwiska

Uczestnika lub osoby reprezentującej Uczestnika, adresu, telefonu oraz adresu e-mail, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi Laureatom otrzymanie nagród.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków

Konkursu również w trakcie Konkursu wyłącznie z ważnej przyczyny, która zostanie podana wraz z informacją o zmianie oraz określeniem terminu jej obowiązywania na stronie: https://miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/99945:syfon-pies-taki-jak-ty-wygraj-ksiazke-o-syfonie lub

https://www.facebook.com/Syfon-pies-taki-jak-Ty-588432104527153/

Zmiany nie mogą dotyczyć wartości nagrody, ani sposobu wyłaniania zwycięzców.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności

przepisy kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2016r.

573 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent