Ten magiczny czas. Konkurs na projekt kartki pocztowej

Ten magiczny czas. Konkurs na projekt kartki pocztowej

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Zygmunta Krasińskiego 1
🗺 mapa
📅 środa 25.09.2019 do czwartek 31.10.2019
Ten magiczny czas. Konkurs na projekt kartki pocztowej

Regulamin 18 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej pt.:  „TEN MAGICZNY CZAS…” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

1. Organizatorzy konkursu: – Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

2. Cele konkursu: – promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, – rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.

3. Adresaci konkursu: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym. II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III. III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

4. Wymagania konkursowe: Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl

UWAGA! KONIECZNYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOŁĄCZENIE DO KAŻDEJ Z PRAC INFORMACJI O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac wzór tabeli zamieszczony w załączniku): – imię nazwisko, – wiek, – telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/ rodzice/ wychowawcy, – placówka przedszkolna/ szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych: Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 31 października 2019 roku.

W przypadku przesłania prac droga pocztową obowiązuje data stempla pocztowego – 31.10.2019 r.

Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 150-954 Wrocław

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2019 roku.

Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 3 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty.

Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością MPiT i nie będą zwracane autorom.

7. Postanowienia końcowe: – Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. – Organizator nie zwraca prac konkursowych. – Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród. – Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. – Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu. – Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 20.09.2019 roku.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

+48713436765 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)

#MPiTWr #konkurs #muzeumpocztyitelekomunikacji

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie