UD

36. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Dziatwa

📅 środa 20.05.2015
36. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Dziatwa

 20 – 23 maja 2015 r.

36. Ogólnopolski Przegląd
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„Dziatwa"

Przestrzeń projektu pozwala uczestnikom na wzajemną inspirację, rozwijanie własnych zdolności, twórczych umiejętności i artystycznych kompetencji. „Dziatwa" jest skierowana do dzieci, młodzieży – członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych, specjalistów teatru dziecięcego, jak również do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz mieszkańców Łodzi.

Od kilku lat Przegląd odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Dziatwa" to projekt, który pozwala realizować animację społeczną na wielu poziomach.

HARMONOGRAM 36. DZIATWY

20 maja – środa

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej"
g. 14.00 Inauguracja Przeglądu
g. 14.20 – 16.40 Przegląd przedstawień

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo", ul. Limanowskiego 166
g. 17.00 25.Wystawa Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr"
Wernisaż, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień

Bałucki Ośrodek Kultury, ul. Limanowskiego 166, sala konferencyjna I piętro
g. 17.00 Omówienie przedstawień

Ośrodek Wczasowy UMŁ „Słoneczna Polana", Grotniki
g. 20.00 „Gry z przestrzenią" – warsztat dla dzieci, młodzieży i instruktorów, prowadzenie Bogumiła Stachurska

g. 20.00 „Akademia Cyrkowa" – otwarty trening cyrkowy, prowadzenie Rafał Mikołajewski
„Poznaj Bałuty"- zabawa edukacyjna, gra planszowa

21 maja – czwartek

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3
g. 10.00 – 12.25 Przegląd przedstawień

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia", ul. Łanowa 14
g. 14.00 – 15.40 Przegląd przedstawień
g.16.00 – 19.00 „Dynamika przestrzeni scenicznej" – warsztat dla instruktorów, pedagogów, nauczycieli i animatorów kultury, prowadzenie Bogumiła Stachurska
g. 16.00 – 18.00 Warsztaty dla dzieci i młodzieży
„Teatr obrazu i przestrzeń" – prowadzenie Anna Dziedzic
„Gdzie rodzi się reżyseria ?" – prowadzenie Justyna Czarnota
„Elementy muzyczno-rytmiczne w pracy z przestrzenią sceniczną" – prowadzenie Elżbieta Aleksandrowicz

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3
g.16.00 – 18.00
„Przestrzeń niekontrolowana" – warsztat dla dzieci i młodzieży, prowadzenie Janusz Adam Biedrzycki

Ośrodek Wczasowy UMŁ "Słoneczna Polana", Grotniki
g. 20.30 Omówienie przedstawień
g. 20.30 „Akademia Cyrkowa" – otwarty trening cyrkowy, prowadzenie Rafał Mikołajewski

„Poznaj Bałuty"- zabawa edukacyjna, gra planszowa

22 maja – piątek

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia", ul. Łanowa 14
g. 9.30 – 11.50 Przegląd przedstawień

Pasaż A. Rubinsteina – ul Piotrkowska- Pasaż L. Schillera
g. 14.00 „Korowód" – happeningowa akcja teatralna

Teatr Chorea Art. Inkubator w Fabryce Sztuki, ul. Tymienickiego 3
g. 16.00 „Vidomi" spektakl w wykonaniu aktorów i tancerzy Teatru Chorea oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 6 w Łodzi; reżyseria Janusz Adam Biedrzycki, Magdalena Paszkiewicz

Ośrodek Wczasowy UMŁ „Słoneczna Polana", Grotniki
g. 20.00 Omówienie przedstawień
„Teatr dziecięcy i młodzieżowy w Polsce" – dyskusja, moderator Hanna Jastrzębska – Gzella
„Projekty artystyczno-edukacyjne w działalności Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea" – wystąpienie Moniki Goetzendorf – Grabowskiej
g. 20.30 Ognisko i zabawa dla uczestników Przeglądu

23 maja – sobota

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia", ul. Łanowa 14/ Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3

g. 11.00 Spotkanie z Edytą Jungowską, gościem specjalnym „Dziatwy"

g. 12.15 Podsumowanie Przeglądu, wręczenie nagród

 

Przeglądowi towarzyszą:
Konferencja „Mój Teatr Nasz Teatr – Edukacja teatralna w szkole"
15 maja godz. 12.00 Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej" ul. Żubardzka 3

Warsztat dla młodzieży „Teatr Przebudzenia" prowadzenie Hanna Jastrzębska – Gzella i Monika Tomczyk; organizowany we współpracy z Gimnazjum „Pro Europa"

Wydawnictwo metodyczne „Dynamika przestrzenie scenicznej"

 

Celami Przeglądu są: 

– promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem do tworzenia i odbioru teatru,
– tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod pracy artystycznej i wychowawczej, poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy instruktorów teatralnych, prezentowania autorskich metod pracy teatralnej, wymiany doświadczeń,
– tworzenie przestrzeni do prezentacji najlepszych teatralnych amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych,

„Dziatwa" służy również szeroko pojętej animacji społeczności lokalnej. Cele ukierunkowane na aktywizację środowiska lokalnego to tworzenie warunków do:
– współdziałania łódzkich uczelni artystycznych z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi oraz łódzkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji kulturalnej,
– realizacji działań artystycznych sprzyjających kreatywnej zabawie i tworzeniu więzi wspólnotowych w oparciu o interaktywne metody pracy z dużymi grupami społecznościowymi,
– realizacji działań włączających młodzież niepełnosprawną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Projekt „Dziatwa" jest jedynym w województwie łódzkim przeglądem teatralnym o charakterze ogólnopolskim, który łączy elementy edukacji kulturalnej, artystycznych prezentacji oraz działań aktywizujących społeczność lokalną poprzez wspólne działania artystyczne.
Dynamika Projektu zakłada działania w wymiarze zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Program 36. edycji projektu OPTDiM "Dziatwa: obejmuje m.in.:

1. Warsztaty „Teatr Przebudzenia" (kwiecień-czerwiec br.)
Celem warsztatów jest wprowadzenie młodzieży w teatr, jako narzędzia do dialogu, przestrzeni do zadawania pytań i próby odpowiedzi na niektóre pytania poprzez teatralne środki wyrazu.

Spektakl oparty jest na dramowych improwizacjach uczestników warsztatów wokół tematu, który jest istotny dla grupy. Uczestnicy poprzez dramowe improwizacje będą tworzyć dialogi, z których zbudowany będzie scenariusz przedstawienia. Podczas 20 godzinnych warsztatów prowadzone będą elementy pracy z ciałem, głosem, przestrzenią, rekwizytem. W spektaklu zostaną wykorzystane sceny nakręcone w plenerze, na ulicach Łodzi. Spektakl będzie zaprezentowany gimnazjalistom z łódzkich szkół. Pokaz spektaklu będzie połączony z warsztatami dla publiczności. Ten rodzaj dramowej pracy warsztatowej daje szansę na osobiste wypowiedzi poprzez fikcyjne postaci a teatralne środki dają możliwość mówienia o ważnych sprawach za pomocą metafory i symboliki. Pokaz efektów pracy zostanie zaprezentowany w czerwcu br. w ramach projektu „Dziatwa".

Warsztaty poprowadzą specjaliści dramy Monika Tomczyk i  Hanna Jastrzębska-Gzella, ze Stowarzyszenia Łódzkiej Akademii Dramy ŁAD.

2. Konferencja metodyczna "Mój Teatr Nasz Teatr. Edukacja teatralna w szkole" (15 maja br.)

3. Przegląd przedstawień teatrów dziecięcych i młodzieżowych (20-22 maja br.)
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa" zgodnie z formułą przeglądu nie ma charakteru konkursu, co pozwala na uniknięcie elementu konkurencyjności, gwarantuje twórczą i swobodną wymianę prezentacji oraz skoncentrowanie uwagi uczestników na twórczej analizie spektakli i stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.

4. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, uczestników przeglądu (20-22 maja br.)
5. Warsztaty metodyczne i dyskusje dla instruktorów, pedagogów, animatorów kultury
(20-22 maja br.)
6. Happeningowa akcja teatralna Korowód" (22 maja br.) 
7. Spektakl „Vidomi" w wykonaniu aktorów i tancerzy Teatru Chorea oraz uczniów niewidomych i słabo widzących (22 maja br.)
8. Spotkanie interaktywne uczestników przeglądu z Edytą Jungowską, gościem specjalnym „Dziatwy" (23 maja br.)
9. Publikacja zeszytu metodycznego „Dynamika przestrzeni scenicznej".

Motywem przewodnim wszystkich elementów w tym roku będzie DYNAMIKA PRZESTRZENI SCENICZNEJ i sposoby jej tworzenia, realizowania i osiągania podczas realizacji spektaklu. Mówiąc o przestrzeni scenicznej mamy na myśli zarówno przestrzeń teatralną tradycyjną (scena), jak i tworzenie przestrzeni teatralnej "poza sceną". Chcemy wyposażyć instruktorów teatralnych, nauczycieli prowadzących zespoły teatralne i samych członków zespołów teatralnych w umiejętności dynamizowania przestrzeni za pomocą ruchu, dźwięku, obrazu, rekwizytu.

Do realizacji warsztatów zaprosiliśmy ludzi uznanych w środowisku artystycznym, reżyserów teatrów dziecięcych i młodzieżowych, wyznaczających nowe trendy w pedagogice teatralnej. Są oni jednocześnie przedstawicielami znaczących instytucji działających na rzecz edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w Polsce: Instytutu Teatralnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea", a także pomysłodawcę i koordynatora Ogólnopolskiego Programu "Dotknij Teatru". Ważne było dla nas, aby realizatorami byli artyści na co dzień pracujący z  zespołami amatorskimi, zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi, albowiem profesjonalizm i praktyczna znajomość specyfiki tej pracy gwarantuje całościowe spojrzenie na problem, pozwala prowadzić partnerskie dyskusje, konsultacje oparte na merytorycznej analizie i praktycznych uwagach/sugestiach. Każdy z zaproszonych ekspertów będzie miał możliwość zaprezentowania własnych metod pracy z dziecięcym lub młodzieżowym amatorskim zespołem teatralnym, co stanowić będzie rodzaj "dobrych praktyk mistrza".

Projekt "Dziatwa" ma także swój lokalny wymiar. Są to działania związane z najbliższym środowiskiem Starych Bałut, jak również działania skierowane do całej społeczności łódzkiej, głównie związanej z edukacją młodych ludzi. Czyli do społeczności łódzkich szkół, centrów zajęć pozaszkolnych, świetlic i bibliotek, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni artystycznych.

To z ta grupą odbiorców związane są działania takie jak konferencja dla dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół. oraz weekendowe metodyczne warsztaty teatralne dla nauczycieli połączone z pokazem zarejestrowanych spektakli prezentowanych w ramach 36. edycji „Dziatwy" wraz z omówieniem merytorycznym.

Inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego dotyczyć będą realizacji działań artystycznych sprzyjających kreatywnej zabawie i tworzeniu więzi (plenerowa animacja i warsztaty dla dzieci z osiedlowej szkoły podstawowej) oraz realizacji działań włączających młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym (np. warsztaty teatralne i dramowe).
Rezultatem realizacji całego projektu będzie także umożliwienie mieszkańcom Łodzi kontaktu z wysokiej jakości widowiskiem teatralnym i parateatralnym. Możliwość obejrzenia przedstawień (impreza nie jest biletowana) przez widzów w różnym wieku stwarza okazję nie tylko do popularyzowania teatru, ale także do świadomego organizowania czasu wolnego.

Regulamin do pobrania

271 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent