Głoskowe rymowanki – konkurs logopedyczny dla dzieci

Głoskowe rymowanki - konkurs logopedyczny dla dzieci

Zapraszamy do udziału w XXX Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym „Głoskowe rymowanki”.

Regulamin
1. Temat konkursu: „Głoskowe rymowanki”

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów we Włocławku zwana dalej Organizatorem, przy współudziale Wydawnictwa KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Niezdrowicach, przy ul. Wiejskiej 21, CEIDG, NIP: 7561307604, REGON: 273221318, zwanym dalej Współorganizatorem.

3. Czas trwania konkursu: od 11.02.2019 r. do 12.04.2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.

4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I – dzieci od 4 do 6 lat,
II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat,
III – dzieci od 7 do 9 lat,
IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat.

5. Celem konkursu jest:
• rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,
• wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi,
• rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
• inspiracja do zabawy słowem,
• tworzenie atmosfery do zabawy poezją,
• czerpanie radości ze wspólnej pracy z nauczycielem przy tworzeniu ilustracji plastycznych.

6. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy nadesłać napisaną krótką rymowankę z wybraną trudnością logopedyczną (np.: sz, ż, cz, dż, k, g, s, z, c, dz, t, d) oraz wykonać do niej ilustrację.

7. Format pracy: A4. Technika: dowolna.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie rodzica lub opiekuna prawnego jak również dzieci biorących udział w konkursie na stronie Współorganizatora, tj. www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”, wydrukowanie wypełnionej Metryczki oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podczas rejestracji generowany jest KOD UCZESTNIKA.

9. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
• nazwa konkursu,
• kod uczestnika,
• imię i nazwisko uczestnika,
• wiek,
• numer kategorii,
• dane placówki, do której uczęszcza uczestnik,
• imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej dziecko do konkursu),
• telefon kontaktowy do opiekuna,
• adres e-mail opiekuna,
• adres do ewentualnej wysyłki,
• imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
Metryczkę z wypełnionymi danymi można wydrukować po zarejestrowaniu uczestnika w konkursie na stronie www.komlogo.pl lub wydrukować niewypełnioną Metryczkę (plik .docx lub .pdf) i wypełnić ręcznie.
Na konkurs może zgłosić osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda – wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika).

10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

11. Prace należy przesłać na adres Organizatora:
Iwona Zalewska, Dorota Stefańska, Anita Solak
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów
ul. Wieniecka 46
87-800 Włocławek
woj. Kujawsko-pomorskie

12. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Werdykt komisji konkursowych jest ostateczny. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do 21 dni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej http://www.sp5.edu.pl

13. Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.

14. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i Współorganizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

15. Organizator i Współorganizator przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów.

16. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej, które będzie można pobrać po ogłoszeniu laureatów ze strony KOMLOGO.

17. Administratorem podanych danych osobowych jest Wydawnictwo Komlogo oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów, ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek. Dane osobowe w zakresie określonym w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego regulaminu. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

18. Wysyłając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

19. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:logopediaplastyczne