Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

„Los naszych własnych dzieci, każdego dziecka bez wyjątku, jest ściśle i nierozerwalnie spleciony z losem wszystkich dzieci. Pomyślność naszym dzieciom możemy zapewnić jedynie wówczas, gdy zapewnimy pomyślność cudzym dzieciom. Ale troska o cudze dzieci nie wynika jedynie ze względów praktycznych – troska ta jest po prostu słuszna.”
Lilian G. Katz „Talks with Teachers of Young Children” 1994

Jednym z działań Fundacji jest serwis bullerbyn.pl. Jego podstawowy składnik to Informatorium, czyli baza danych dotycząca pomocy psychoedukacyjnej dla Rodzców. Liczymy na Wasze wsparcie w jego tworzeniu. Zapraszamy na nasze wspólne Forum. Zachęcamy do udziału w tworzeniu przestrzeni wiedzy, zrozumienia i zdobywania umiejętności pokonywania problemów współczesnej Rodziny.

14 listopada 2007 – 100 urodziny Astrid Lindgren
19 listopada 2007 – Fundacja otrzymuje osobowość prawną

       Dla rodzin

Celem Fundacji jest:
5. 1. Wspieranie i promowanie wszelkich ruchów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, terapeutycznym i informacyjnym, rozwijających zdrowe postawy wobec budowania więzi międzyludzkich, w szczególności międzypokoleniowych i międzykulturowych w celu kształtowania podstaw porozumienia, zarówno społecznego jak i
interpersonalnego.

5. 2. Inicjowanie i stymulowanie rozmaitych form aktywności w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na polu budowania więzi międzyludzkich, w oparciu o kształtowanie pozytywnych wzorców istnienia człowieka we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego korzystania ze środków wymiany
informacji i współczesnej kultury masowej.

5. 3. Stwarzanie warunków sprzyjających pozytywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego osób pozbawionych środków do jego rozwoju, dotkniętych ograniczeniami społecznymi, socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności kulturowej (niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm, obszary wiejskie, środowiska zagrożone patologią społeczną i marginalizacją etc.)

5. 4. W szczególności – utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacyjno-warsztatowego, miejsca spotkań i aktywności psychologów, pedagogów, twórców, teoretyków, młodzieży, społeczności lokalnej i wszystkich zainteresowanych problematyką budowania więzi międzyludzkich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

6. 1. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) oraz samodzielne prowadzenie:

a. działalności badawczej, edukacyjnej, terapeutycznej, psychopedagogicznej, organizacyjnej, projektowej, artystycznej,
naukowej, informacyjnej, wydawniczej oraz dobroczynnej i charytatywnej, jak również ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresach powiązanych z celami statutowymi.

b. programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników kultury, nauki i oświaty podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji, oraz programów stypendialnych dla osób
objętych szczególną troską Fundacji wynikającą z postanowień statutowych.

c. programów eksperckich dla specjalistów zajmujących się działalnością edukacyjną i terapeutyczną w zakresie rozmaitych dyscyplin, dla podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie będącej przedmiotem celów statutowych.

6. 2. Współpracę z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

6. 3. Współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz osobami, których działalność i cele są zbieżne z celami działalności Fundacji, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych oraz wymiany informacji.

6. 4. Tworzenie kolekcji zbiorów nawiązujących formalnie i merytorycznie do celów działalności Fundacji.

6. 5. Tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej, twórców, teoretyków i naukowców współpracujących z Fundacją.

6. 6. Stworzenie i prowadzenie ośrodków warsztatowo-szkoleniowych oraz wieloletniego programu działań w interesujących nas zagadnieniach.

 

Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

Adres:

05-506 Wilcza Góra, ul. Nieziemska 1

Kontakt:

fundacja@bullerbyn.pl
http://bullerbyn.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku