IV Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci

IV Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci

📅 środa 04.03.2015 do sobota 28.03.2015
IV Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci

Ponadto wydarzenie wpisuje się w statutowy cel naszej działalności jakim jest świadome kształtowanie estetyki i krytycznego odbioru sztuki.

Wiemy, że to często na naszej scenie dzieci po raz pierwszy mają kontakt ze sztuką teatralną. Ważne jest aby te pierwsze wrażenia pobudziły wyobraźnię, były ucztą dla dziecięcych zmysłów. Dlatego nasz Przegląd będzie prezentował tylko wybrane, artystycznie sprawdzone i wartościowe teatry.

Ogromne zainteresowanie i frekwencja, recenzje świadczące o potrzebie realizowania wydarzenia o takim charakterze oraz bardzo pozytywne opnie mieszkańców utwierdziły organizatorów w przekonaniu o potrzebie kontynuacji Przeglądu Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny".

Celem Przeglądu jest: wzrost zainteresowania teatrem wśród dzieci najmłodszych i rodziców przez prezentację spektakli na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym. To również nauka krytycznego odbioru sztuki teatralnej, zatrzymanie młodego widza w mieście i powiecie oferując wydarzenie o wysokich wartościach artystycznych i edukacyjnych. Celami pośrednimi Przeglądu będą: zaprezentowanie ciekawych autorskich teatrów, stworzenie rankingu i bazy informacyjnej o wartościowych przedstawieniach dla dzieci, integracja środowisk teatralnych.

Przegląd odbywać się będzie w cztery soboty marca 2015 roku.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Partner: Teatr Lalka www.teatrlalka.waw.pl

Szczegółowe informacje: bezsceny.blogspot.com

oraz www.mokjozefow.pl

Szczegółowy program

07.03 godz. 11:00 – Teatr OTWARTY MOK

Teatr Gry i Ludzie, Katowice

Przedstawienie „Szewczyk Dratewka, od 3 lat

Teatr Gry i Ludzie powstał w 1997 roku. Od początku istnienia w obszarze zainteresowań zespołu znajdował się zarówno teatr uliczny jak i ten realizowany na tradycyjnych deskach scenicznych. Teatr Gry i Ludzie jest zespołem podróżującym. Swoje spektakle prezentuje w kraju i poza jego granicami. Repertuar teatru stanowią przedstawienia plenerowe, realizacje sceniczne oraz spektakle dla dzieci

Pewnego dnia, przychodzi do szewca posłaniec z królewskiego dworu, aby odebrać buciki królewny. W międzyczasie jednak zostaje ona porwana przez strasznego i złego smoka. Żadnemu z rycerzy nie udaje się oswobodzić następczyni tronu. Dzielny szewczyk Dratewka podejmuje się zgładzić potwora i uratować królewnę. Czy ta trudna, wymagająca wielu poświęceń wyprawa zakończy się sukcesem?

Zobaczycie starzy, młodzi – Czemu szewc bez butów chodzi.

Autor: Juliusz Wolski;

Reżyseria: Bartosz Socha, Beata Zawiślak;

Scenografia: Alicja Kocurek;

Pracownia plastyczna: Maciej Nogieć, Beniamin Lediński;

Muzyka: Kamil Zawiślak;

Kostiumy: Anna Kandziora;

Realizatorzy: Łukasz Mazur, Piotr Sadlik
Występują: Anna Kandziora, Beata Zawiślak, Bartosz Socha

 

14.03 godz. 11:00, – Teatr OTWARTY MOK

Fundacja Sztuka Ciała, Warszawa

Przedstawienie „Ważne sprawy w życiu małego człowieka", od 5 lat

Fundacja Sztuka Ciała powstała w 2009 roku z inicjatywy aktorów pantomimy i teatru ruchu. Jej misja jest tworzenie i realizacja projektów z dziedziny teatru ruchu i pantomimy oraz edukacja na tym polu zarówno w kraju jak i za granica. Aktorzy zrzeszeni w Teatrze Sztuka Ciała są pomysłodawcami spektakli zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, warsztatów, animacji, biorą udział w wydarzeniach artystycznych z zakresu teatru ruchu oraz dziedzin pokrewnych. Mając szerokie doświadczenie także w innych dziedzinach (taniec, joga, psychologia, praca w osobami niepełnosprawnymi) wykorzystują je w swojej pracy teatralnej i animacyjnej. Od początku swojego istnienia Fundacja otrzymuje granty m.in. z m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Bądźcie grzeczni, nie nabałagańcie, zjedzcie ładnie kolacje i pójdźcie wcześnie spać" – to naprawdę ważne sprawy, ale niekoniecznie w życiu małego człowieka. Owszem, należy starać się wypełnić zadania postawione przez rodziców, jednak bywa to trudne, gdy trzeba w międzyczasie dowodzić statkiem pirackim, odnaleźć ulubionego misia czy przetrwać podróż przez dżungle. A co gorsza – przy tym wszystkim trzeba opiekować się młodszą siostrą!" Spektakl opowiada o wartości przyjaźni, odwadze, lekach a także o wielkiej sile dziecięcej wyobraźni. Przedstawienie w swoim wyrazie jest radosne, inspirowane rosyjską klaunadą, w której nacisk kładzie się na zbudowanie komicznych charakterów oraz prostych konfliktowych sytuacji rozwiązywanych w twórczy, nieoczekiwany sposób. Głównym środkiem wyrazu jest tu teatr ruchu oraz pantomima, co umożliwia nawet najmłodszym widzom na bezproblemowy odbiór przekazywanych treści.

21.03 godz. 11:00 – Teatr OTWARTY MOK

Teatr Figur Kraków

Przedstawienie „Pan Piórko w ramionach miłości", od 6 lat

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Te­atr Fi­gur Kraków pow­stał w 2007 ro­ku ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków, pe­dago­gów i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem for­my. W ciągu 5 lat swojej dzia­łal­no­ści przy­go­to­waliśmy 11 pre­mier, wzięliśmy udział w po­nad 30 festiwalach te­atral­nych w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej w Biel­sku-Bia­łej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tuk Współcze­snych dla Dzie­ci i Młodzie­ży KON-TEK­STY, Bo­ska Ko­media i in. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: m.in w USA, Niem­czech, Włoszech, Ro­sji, Ko­rei Po­łu­dnio­wej, na Taj­wanie czy w Chi­nach. Sz­cze­gól­nie do­cenie­ni zo­staliśmy na Międzyna­ro­dowym Kon­gre­sie Lal­kar­skim UNIMA 2012 w Cheng­du w Chi­nach otrzymu­jąc na­gro­dę w ka­tego­rii: Naj­lep­sza Kreatyw­ność!.

Przedstawienie jest utrzymane w konwencji teatru pantomimy z elementami teatru cieni.

Obserwujemy, jak Pan Piórko zgodnie z cyklem natury wychodzi z zimowego

zaspania i, jak cała przyroda, budzi się do działania, do życia i miłości. Okazuje się,

że na wiosnę również i gapiowatemu Panu Piórko przydarzyć się może płomienne

uczucie, którego pozazdrościć by mu mogli nawet Romeo i Julia.

Reżyseria: Filip Budweil

Obsada: Agnieszka Kolanowska, Tadeusz Dylawerski

28.03 godz. 11:00 – Teatr OTWARTY MOK

Teatr Vaśka, Toruń

Przedstawienie „Byś i Dyś", od 3 lat

Teatr. VAŠKA nawiązuje do tradycji dawnych wędrownych lalkarzy, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce i grali bawiąc i wzruszając publiczność. Ustawiali parawan na placach, lub w salach i swymi lalkami przedstawiali postaci, zdarzenia , prawdziwe historie.

BYŚ i DYŚ (na motywach baśni Adolfa Dygasińskiego)
Fabuła spektaklu „Byś i Dyś" powstała w oparciu o literacką baśń Adolfa Dygasińskiego, której bohaterami są bracia bliźniacy. Opowiedziane w niej przygody służą realizacji ważnego przesłania – że w trudnych momentach życia można liczyć na pomoc bliskich: rodziny i przyjaciół. To właśnie dzięki ich poświęceniu jeden z braci zostaje wybawiony z opresji, a przy okazji udaje się uratować królewnę porwaną przez złą czarownicę.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
Adres:
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów
Kontakt:

22 789 20 26, 22 789 22 84
mok@mokjozefow.pl