II Międzynarodowy festiwal-konkurs młodzieżowej i dziecięcej twórczości Wawelskie skarby

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62 mapa

piątek 09.12.2016

Wawelskie skarby

II Międzynarodowy festiwal-konkurs młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelskie skarby” dla ukraińskich oraz polskich dzieci i młodzieży  odbędzie się 9 grudnia w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Współorganizatorem jest Dom Kultury Podgórze. Uczestnicy festiwalu: dzieci, młodzież i dorośli z Polski oraz dzieci i młodzież z Ukrainy.

REGULAMIN

II MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU-KONKURSU MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI  „WAWELSKIE SKARBY”

TERMIN: 9 grudnia 2016  r. w godz. 10.00–15.00

MIEJSCE FESTIWALU:
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” ul. Zakopiańska 62, Kraków

ORGANIZATOR:
Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów wspólnie z ukraińską organizacją pozarządową «Europejska młodzieżowa liga»

WSPÓŁORGANIZATOR
Dom Kultury Podgórze

Prezes festiwalu-konkursu – mgr Nadiia Moroz-Olshanska
tel. 730 844 429

e-mail: fundacjawmishow@gmail.com

I. CELE FESTIWALU-KONKURSU:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,

– promowanie twórczości dziecięcej,

– rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,

– nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt z publicznością),

– współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież z Polski oraz dzieci i młodzież z Ukrainy. Festiwal-konkurs ma charakter międzynarodowy.
 2. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:
 • 6-9 lat
 • 10-13 lat
 • 14-16 lat
 • 17-23 lata
 1. Przegląd odbywa się w kategoriach:

I – Występy estradowe:

a)soliści oraz zespoły muzyczne,
b)soliści oraz zespoły wokalne,
c) soliści oraz zespoły taneczne

II – Prezentacje teatralne.

4. Zgłoszenia zespołu lub uczestnika indywidualnego do Festiwalu-konkursu dokonują nauczyciele szkół, wychowawcy placówek lub rodzice.

5. Zgłoszenia razem w potwierdzeniem opłaty akredytacyjnej przyjmowane są elektronicznie na adres elektroniczny fundacjawmishow@gmail.com. Termin zgłoszenia mija 5 grudnia 2016 roku

6. Oprawa widowisk tanecznych i teatralnych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji teatralnych wynosi maks. 5 minut.

7. Zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnym sprzętem, zespoły teatralne z rekwizytami i elementami scenografii.

8. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 6 m oraz białe oświetlenie sceny. Zespoły teatralne mogą korzystać z kolorowych ramp oświetleniowych.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu-konkursu wszystkich kategorii i wręczenie nagród nastąpi podczas CEREMONII WRĘCZENIA NAGRÓD 09 grudnia 2016 roku – TERMIN ZOSTANIE PODANY PODCZAS KONKURSU.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu festiwalu-konkursu i podanych terminów, o ile
w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

III. SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:

 1. Kategoria Twórczość estradowa – śpiew, muzyka i taniec:

1.1. Prezentacje taneczno – folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna).

1.2.  Tematyka przeglądu w kategorii estradowej jest dowolna.

1.3. Komisja konkursowa ocenia:

artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji).

1.4. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

 1. Kategoria Twórczość teatralna:

2.1.      Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji). Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).

2.2.      Tematyka w kategorii teatralnej jest dowolna.

2.3.      Przygotowane występy winny prezentować wysoką wartość poznawczą. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.

2.4. Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.

2.5. Komisja konkursowa ocenia: artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.

2.6. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia!

IV. OPŁATY

 1. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 2. Instytucja zgłaszająca zespół pokrywa jednorazową opłatę akredytacyjną w wysokości 35 zł od osoby.
 3. Opłata za udział w festiwalu-konkursie dokonuje się do 4 listopada na konto:

Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów
Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa
40 2030 0045 1110 0000 0413 8860
tytułem: udział w festiwale-konkursie „Wawelskie skarby”

+ nazwa zespołu/lub imię i nazwisko wykonawcy

 1. Jest możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia dla uczestników festiwalu (ok. 60 złotych za dzień).
 2. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej. Rezygnacja z udziału w festiwale-konkursie po terminie 4 listopada 2016  powoduje obciążenia kosztami opłaty akredytacyjnej.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU-KONKURSIE MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI

„WAWELSKIE SKARBY”

 1. Imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zespołu/

…………………………………………………………………………………………………………………..…………

2.Kategoria uczestnictwa (soliści, duety, zespoły wokalne), ilość uczestników,

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kategoria artystyczna (proszę ( zaznaczyć) a) śpiew, c) taniec, e) muzyka, b) teatr
 1. Nazwa placówki ( adres, telefon)

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Opiekun uczestnika lub uczestników ( imię i nazwisko, numer telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Prezentacja tytuł utworu

…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Warunki techniczne używane rekwizyty, instrumenty , płyta CD własny akompaniament

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osoba do kontaktu- nr telefonu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Do wniosku dołączono ( płyta, nośnik elektroniczny itd.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:

1* – Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem I Międzynarodowego festiwalu-konkursu młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelski skarby” i akceptuje jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

……………………………………………. …………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis opiekuna lub opiekunów

*Oświadczenie nr 1 wypełniają opiekunowie, osoby zgłaszające dziecko lub zespół do przeglądu. ** Oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice dzieci biorących udział w przeglądzie

 

Oświadczenie rodziców , prawnych opiekunów

2** – Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………… ( imię i nazwisko) w I Międzynarodowym festiwale-konkursie młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelski skarby”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wynikających z regulaminu przeglądu , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) .

………………………………………….                                         ………………………………………………..

( data i czytelny podpis rodzica)                                                                      ( data i czytelny podpis rodzica)

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:muzykapatronattaniec