Weleda
Weleda Baby

Regulamin konkursu

REGULAMIN

    1. Organizatorem Konkursu jest firma KOLOROWE MEDIA Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-904 przy ul. Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000208926, właściciel wortalu www.miastodzieci.pl (zwana dalej KOLOROWE MEDIA)
    2. Czas trwania konkursu: 2 – 17 listopada 2016 r.
    3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są zarejestrowanymi prenumeratorami Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci.
    4. Nagrodzona zostanie jedna osoba, która jako setna przyśle zgłoszenie konkursowe.
    5. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który spełni łącznie następujące kryteria:
     a) prawidłowo odpowie na pytanie umieszczone na stronie internetowej Konkursu,
     b) poda adres e-mail
     c) adres e-mail podany przez Uczestnika jest adresem zarejestrowanym w bazie prenumeratorów Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci.
    6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie następujących zasad:
     a) w ciągu 7 dni od daty przyznawania nagród, odpowie na e-maila z informacją o wygranej, podając swoje dane kontaktowe potrzebne do przekazania nagrody
     b) oraz spełni warunki określone w punkcie 5 a) b) c)
    7. Nagroda, o której mowa w treści konkursu, nie podlega wymianie na świadczenie gotówkowe.
    8. Można wysłać tylko jedno zgłoszenie z tego samego adresu e-mail. Każdy adres e-mail bierze udział w konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość udzielonych przy jego użyciu odpowiedzi.
    9. W przypadku zwycięzców, którzy wskażą taki sam adres do korespondencji, na wskazany adres zostanie wysłana jedna nagroda.
    10. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i nie będące pracownikami lub współpracownikami KOLOROWE MEDIA Sp z o.o.
    11. Podatek dochodowy od Nagród, o których mowa w treści konkursu, pokrywa KOLOROWE MEDIA Sp z o.o.
    12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym (w liście zostanie szczegółowo opisany sposób odbioru nagrody). Lista osób nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronach miastodzieci.pl/konkursy.
    13. Każdy Zwycięzca konkursu, zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem ustalenia jego tożsamości i wydania lub doręczenia nagrody. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
    14. W przypadku nie otrzymania przez miastodzieci.pl potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody Zwycięzcą zostanie kolejna osoba, która spełni warunki opisane w punktach 5 i 6.
    15. Udzielenie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka na stronach portalu www.miastodzieci.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
    16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji konkursu/fundatorom nagród, danych osobowych przez KOLOROWE MEDIA celem wykonania zobowiązań KOLOROWE MEDIA jako organizatora konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.
    17. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
    18. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie podanych przez nich danych do celów marketingowych, w tym w szczególności na przesyłanie przez KOLOROWE MEDIA oraz podmioty współpracujące przy organizacji konkursu informacji handlowych oraz ofert na adres e-mail podany przez Uczestnika.
    19. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: redakcja@miastodzieci.pl
    20. Reklamacje należy składać w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników na stronie www za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@miastodzieci.pl. Organizator konkursu odpowie w ciągu czternastu dni na adres podany przez Użytkownika.
    21. Decyzja KOLOROWE MEDIA jako Organizatora konkursu co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
    22. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu będących wynikiem działania oprogramowania automatycznie oddającego odpowiedzi. Eliminowani uczestnicy nie będą informowani o podjętej przez organizatora decyzji o usunięciu lub wykluczeniu.
    23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników umieszczając nową jego wersję na stronach serwisu miastodzieci.pl
    24. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych portalu www.miastodzieci.pl.
367 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent