Wokalny konkurs kolęd i pastorałek – Na świąteczną nutę

Wokalny konkurs kolęd i pastorałek - Na świąteczną nutę

Wokalny konkurs kolęd i pastorałek – Na świąteczną nutę.

1. Organizator:
Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, filia nr 1 MOK, ul. Rembowskiego 17, 95-100 Zgierz, tel. 509 719 665, ckdzgierz@poczta.fm, www.ckd.miasto.zgierz.pl
Partner: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
2. Miejsce i data Konkursu:
Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 11 i 12 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, ul. Rembowskiego 17, od godz. 09:00.
3. Cel konkursu:
– prezentacja wartościowych pod względem artystycznym polskich kolęd i pastorałek
– rozwijanie talentów muzycznych
– umożliwienie dzieciom konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami
– kultywowanie tradycji i propagowanie związanego z nią rodzinnego, świątecznego śpiewania i muzykowania
4. Zasady:
a) W konkursie mogą wziąć udział soliści/solistki, duety oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.
b) Na potrzeby konkursu przyjmuje się, że Zespół to grupa minimum 3 osób, wykonująca utwór z wykorzystaniem głosów i/oraz instrumentów muzycznych lub podkładu muzycznego.
c) Wiek solistów/solistek: od 4 – 17 lat, rozumiane, że w dniu przesłuchań uczestnik/uczestniczka musi być jeszcze przez ukończeniem 18 r.ż.
d) Duety oraz zespoły: 4 – 17 lat, rozumiane, że w dniu przesłuchań najstarszy uczestnik / uczestniczka musi być jeszcze przez ukończeniem 18 r.ż. (z wyłączeniem akompaniatora / akompaniatorki).
e) Uczestnicy/uczestniczki przygotowują dwa utwory konkursowe – kolędy i/lub pastorałki wyłącznie w języku polskim, przy czym ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 10 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń
uczestnicy będą proszeni o wykonanie tylko jednego wybranego przez siebie utworu.
f) Ewentualny podział na kategorie wiekowe zostanie dokonany przez jury na podstawie zgłoszeń.
g) Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
5. Kryteria oceny Jury:
a) Wykonawców oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatorów.
b) Oceniany będzie poziom artystyczny, walory głosowe oraz interpretacja wykonywanych utworów, dobór repertuaru, wrażenia estetyczne.
c) Utwory inne niż kolędy lub pastorałki śpiewane w języku polskim nie będą podlegać ocenie jury.
6. Warunki udziału:
– Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
– Zgłoszenia mogą być dokonywane przez placówki, organizacje oraz indywidualnie przez rodzica lub opiekuna.
– Zgłoszenia na formularzu załączonym do niniejszego regulaminu przyjmowane są do 27 listopada 2017 r., do godz. 20.00 (osobiście w CKD, mailowo na adres: ckdzgierz@poczta.fm lub drogą pocztową na adres placówki).
– W przypadku akompaniamentu własnego, w dniu przesłuchań dostępne będzie pianino cyfrowe Casio CDP-
220R.
– W przypadku korzystania z podkładu muzycznego należy dostarczyć go na płycie CD lub pendrive do
Organizatora w celu weryfikacji jakości pliku, w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 r. Dopuszczalny format plików: MP3. W przypadku negatywnej weryfikacji podkładu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i wyznaczy termin dostarczenia poprawionego pliku. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkuje niedopuszczeniem podkładu muzycznego.
8. Nagrody i wyróżnienia:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po drugim dniu przesłuchań konkursowych, po zakończeniu obrad jury. Laureaci i laureatki zostaną poinformowani telefonicznie o przyznanej nagrodzie. Protokół zostanie zamieszczony
na stronie internetowej oraz FB Organizatora. Laureaci/laureatki oraz wyróżnieni/wyróżnione zostaną zaproszeni do udziału w koncercie galowym, który odbędzie się 15 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00, w sali widowiskowej WODN w Zgierzu, ul. 3 Maja 46.
Dla wyróżnionych i laureatów przewidziane są także nagrody rzeczowe (soliści/solistki, duety) i finansowe (zespoły) oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki.
9. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i uczestniczek oraz wykorzystaniem ich wizerunku dla potrzeb organizacji konkursu oraz promocji CKD.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu w formie dokumentacji fotograficznej, nagrania dźwiękowego, nagrania video w celach promocyjnych i dokumentalnych.
Pytania dot. konkursu prosimy kierować do organizatorów: Kasia Gulej – tel. 509 719 665 lub Karolina Miżyńska – tel. 503 124 638.
10. Zgłoszenie do Konkursu Kolęd i Pastorałek oznacza akceptację regulaminu.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

www.ckd.miasto.zgierz.pl

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie