Ich los – w naszych rękach – konkurs plastyczny

Ich los – w naszych rękach – konkurs plastyczny

Los wymierających pszczół, prawa zwierząt, szkodliwość wypalania traw, bezdomność psów i kotów, nielegalne hodowle, moda na naturalne futra – każdy z tych tematów budzi emocje i prowokuje do myślenia. Chcesz zabrać głos? Chcesz stanąć w obronie zwierząt przy pomocy pędzla, ołówka i kartonu?

Wybierz przekonujące hasło i ubierz je w atrakcyjny plastycznie plakat, a następnie wygraj nagrody w wakacyjnym konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Regulamin i kartę zgłoszeniową do konkursu organizowanego w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt” zamieszczono na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Regulamin konkursu plastycznego

„Ich los – w naszych rękach”

Temat konkursu: „Ich los – w naszych rękach”

Forma pracy: plakat o tematyce ekologicznej

Technika wykonania plakatu: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Ich los – w naszych rękach” może być każdy miłośnik sztuk plastycznych w wieku 6-15 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
 2. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci.
 4. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania ochroną zwierząt.
 5. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
 • 6-9 lat
 • 10-15 lat
 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wpleść w obraz hasło, propagujące wybrane zagadnienie dotyczące ochrony zwierząt (np. ochrona pszczół, prawa zwierząt, zakaz wypalania traw, szkodliwość noszenia naturalnych futer itp.).
 5. Forma pracy: plakat – płaska praca plastyczna.
 6. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie max. A2
 7. Technika wykonania: dowolna.
 8. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – plakat”, do dnia 20 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach ich otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 2. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną – w obu kategoriach wiekowych – po 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: spójność wybranego hasła i wyrazu plastycznego plakatu, zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych i/lub akcesoriów plastycznych. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekun ów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 3. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie