Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

24 stycznia 2009 roku upłynęło 55 lat od powstania Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, placówki wychowania pozaszkolnego, jednostki budżetowej miasta Opola, która od lat służy dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Opola.

Placówka działa na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami), Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 roku w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki, a w szczególności:
wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju,
kształtuje u uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
inspiruje do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola,
prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne,
wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka,
kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego,
organizuje rekreację i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez bogatą ofertę zajęć w czasie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej,
koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opola,
prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.

Zadaniem i ambicją Młodzieżowego Domu Kultury jest zapewnienie młodym mieszkańcom Opola możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej, ale także rozszerzanie obszarów pracy z młodzieżą poszukującą swego miejsca, młodzieżą trudną, zagubioną.

Od 1996 roku placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie, której wiceprzewodniczącą trzecią kadencję jest dyrektorka MDK.

889 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 1
45-084 Opole

Kontakt:

(77) 454 27 14
mdk@mdk.opole.pl
http://www.mdk.opole.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku