Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem – konkurs fotograficzny

Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem – konkurs fotograficzny

Najlepszy, najwspanialszy, najbardziej uroczy, kochany i przytulaśny – domowy pupil! Z takim słodziakiem aż miło się fotografować.

A gdyby jeszcze przy tym wygrać fajne nagrody? To możliwe dzięki konkursowi fotograficznemu organizowanemu przez Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”. Regulamin i karta zgłoszeniowa tej świetnej, wakacyjnej zabawy znajduje się na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Regulamin konkursu fotograficznego „Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem”

Temat konkursu: „Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem”

Forma pracy: fotografia cyfrowa

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu fotograficznego pt. „Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem” może być każdy młody pasjonat fotografii i zwierzaków – dzieci w wieku 6-15 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni  oraz ciekawości świata.
 3. Kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt.
 4. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 5. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.
 2. Każdy autor może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
 3. Przedmiotem konkursu jest selfie z pupilem.
 4. Selfie powinno prezentować autora ze zwierzątkiem domowym np.: psem, kotem, rybką, kameleonem, chomikiem itp.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej lub niezgodnych z tematem.
 6. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcie może być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
 7. Zdjęcia należy wykonać telefonem komórkowym lub cyfrowym aparatem fotograficznym.
 8. Do konkursu będą kwalifikowane fotografie zarówno bez, jak i z ingerencją grafiki komputerowej (filtry, kadrowanie, maskowanie, stylizacja).
 9. Fotografie w formacie JPG należy przesłać na adres mailowy: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl .
 10. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 11. Uczestnik konkursu przesyłając fotografie, na których znajduje się wizerunek osoby trzeciej, zapewnia, iż osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.
 12. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 13. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych, gadżetów.
 5. Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie oraz opublikowane na stronie internetowej MBP.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 3. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie