Ogólnopolski konkurs plastyczny Dbam o zdrowie

Dbam o zdrowie

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie zaprasza dzieci z przedszkoli z terenu całego kraju w wieku 3 – 6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.:„ Dbam o zdrowie”.

Cele konkursu:
– propagowanie wśród dzieci wszelkich działań sprzyjających zachowaniu organizmu w dobrym zdrowiu
– promocja zdrowego stylu życia
– rozwijanie czynnych postaw prozdrowotnych
– rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej
– rozwijanie umiejętności projektowania własnych przeżyć i doświadczeń w różnych technikach plastycznych

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, którą uczestnicy winni wykonać zgodnie z tematem konkursu. Technika wykonania prac dowolna, praca wyłącznie płaska (z wyłączeniem materiałów sypkich) w formacie A4. Prace wraz z wypełnioną metryczką należy wysłać na adres organizatora konkursu do dnia 31 maja 2016 roku z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dbam o zdrowie”.
Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR
ul. Starowiślna 7 31 – 038 Kraków
tel.: 12 422 12 70
e – mail: przedszkole42osu@op.pl
Koordynatorzy konkursu: s. Lidia Olszówka, Agnieszka Stasiulka – Hemzaczek
Bernadeta Kękuś, Halina Łaciak

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:
Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR
ul. Starowiślna 7 31 – 038 Kraków tel. 12 422 12 70
2. Adresaci konkursu: dzieci z przedszkoli z terenu całej Polski w wieku 3 – 6 lat.
3. Warunki uczestnictwa: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
4. Technika wykonania prac konkursowych: dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich), praca płaska, format prac A4.
5. Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem, samodzielność wykonania, oryginalność, walory artystyczne.
6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (tytuł pracy; imię i nazwisko dziecka; wiek; nazwa i adres placówki; telefon kontaktowy; adres e – mail; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
7. Do pracy plastycznej Uczestnika należy dołączyć pisemną zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego na udział Uczestnika w ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dbam o zdrowie”.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac we wszystkich czynnościach związanych wyłącznie z konkursem.
9. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wy-łącznie do celów związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).
10. Prace plastyczne nie będą zwracane Autorom i przechodzą na własność Organizatora.
11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocz-tą.
12. Organizator nie odpowiada za zniszczenie pracy powstałe w czasie transportu.
13. Termin nadsyłania/ składania prac: do 31.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2017 r
15. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
16. Jury przyzna trzy miejsca I, II i III oraz pięć wyróżnień. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
17. Lista nagrodzonych osób zostanie podana na stronie internetowej przedszkola. Placówki nagrodzonych Uczestników zostaną poinformowane telefonicznie przez Organizatora. 19. Prace należy wysłać z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dbam
o zdrowie” na adres Organizatora.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:plastycznezdrowie