Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Baśniowe Krainy – polskie i węgierskie baśnie i legendy

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Baśniowe Krainy – polskie i węgierskie baśnie i legendy

Regulamin Konkursu Plastycznego Baśniowe Krainy – polskie i węgierskie baśnie i legendy

Organizatorem konkursu jest Fundacja InArt.

Czas trwania konkursu: 09. 01. 2019 – 06. 03. 2019. Termin składania prac konkursowych: do 02.2019.

Skan pracy prosimy przesłać na adres: rajzpalyazat@gmail.com do 01. 02. 2019.

Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

  • dzieci od 6 do 8 roku życia;
  • dzieci od 9 do 12 roku życia;
  • młodzież od 13 do 15 roku życia.
  • Celem konkursu jest rozbudzenie plastyczno-artystycznej wrażliwości u dzieci i młodzieży, zachęcenie do zapoznania się z baśnią jako gatunkiem literackim, pogłębiania znajomości baśni węgierskich i polskich.

Temat pracy: Moja ulubiona baśń węgierska lub Moja ulubiona baśń polska.
Technika wykonania prac dowolna. Format pracy: A4
Email z nadesłanym skanem pracy powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego wraz z jego pisemną zgodą na udział dziecka/podopiecznego w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, wiek, klasę i nazwę szkoły (wzór ww. zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Wyłonienie zwycięzców będzie się odbywało w 2 etapach:

  • I etap: 02. 02. – 06. 02. 2019 – wyłonienie 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej i ogłoszenie wyników na stronie internetowej wonderlandfestival.hu i drogą e-mailową.
  • II etap: 08. 02. – 28. 02. 2019 – głosowanie publiczności na najlepszą prace. W II etapie weźmie udział 15 najlepszych prac, które zostały wyłonione w I etapie.

Prace te zostaną zaprezentowane na wystawie Mesebeli Országok (Baśniowe Kraje) w Budapeszcie. Na podstawie wyników głosowania publiczności przyznamy I, II i III miejsce w każdej kategorii.

02. – 05. 03. 2019 – liczenie głosów i wyłonienie zwycięzców.

06.03. – ogłoszenie wyników i opublikowanie ich na stronie internetowej wonderlandfestival.hu oraz drogą e-mailową.

Publiczność wybierze najlepszą pracę poprzez anonimowe głosowanie za pomocą przygotowanego formularza, odbywające się w miejscu wystawy Mesebeli Országok (Baśniowe Kraje) i w czasie jej trwania (tj. 8-28.02.2019). Nagrodzone zostaną prace, na które oddano najwięcej głosów.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06. 03. 2019.
Nagrody w postaci książek i gier planszowych zostaną przekazane osobiście lub przesłane na adres zwycięzców.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu bez konieczności powiadomienia o zmianach. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas trwania konkursu mogą zostać rozstrzygnięte wyłącznie przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Wonderland „Baśniowe Kraje” (Wonderland Festival „Mesebeli Országok”) objętego patronatem Ambasadora RP w Budapeszcie, prof. Jerzego Snopka, Ambasador Węgier w Warszawie, pani Orsolya Zsuzsanna Kovács oraz Instytutu Książki.

więcej informacji

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie