Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie

Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie

Zespół Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla uczniów placówek objętych rejonem naszego działania. Głównym celem Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Swoją ofertę kieruje również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5:

Diagnoza:

* poziomu rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci przedszkolnych;
* dojrzałości szkolnej;
* ryzyka dysleksji ;
* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* specyficznych trudności w uczeniu się matematyki;
* przyczyn trudności szkolnych;
* logopedyczna;
* dysfunkcji integracji sensorycznej;
* możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.

Terapia:
Pedagogiczna w zakresie:

* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* usprawniania procesów psychicznych;
* niwelowania deficytów rozwojowych;
* doskonalenia umiejętności szkolnych;
* pomocy w uzupełnianiu, systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomości;
* usprawnianiu procesów integracji sensorycznej;
* instruktażu dla młodzieży w zakresie metodyki uczenia się (techniki efektywnego uczenia się i czytania, trening ortograficzny).

 

Logopedyczna dla uczniów: z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się.

Inne formy pomocy:

* konsultacje i doradztwo dla dzieci i młodzieży zdolnej;
* organizowanie grup wsparcia zróżnicowanych problemowo oraz punktów konsultacyjno-doradczych;
* spotkania indywidualne dla rodziców, nauczycieli i uczniów na terenie Poradni i placówek;
* cykle spotkań terapeutycznych, skoncentrowanych na rozwiązywaniu określonych problemów;
* wsparcie dla nauczycieli i pedagogów poprzez organizowanie spotkań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym na terenie Poradni;
* udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach zespołów wychowawczych szkół;
* udział w punktach konsultacyjno – doradczych na terenie placówek;
* pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych;
* pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci;
* pomoc w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania poprzez spotkania edukacyjno – warsztatowe;
* socjoterapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu;
* działania interwencyjne w środowisku rodzinnym ucznia i szkolnym ucznia;
* realizacja autorskich i ogólnodostępnych programów profilaktycznych;
* wydawanie gazetki „MISZ MASZ Poradniany”;
* gotowość pracy na rzecz społeczności lokalnej;
* współpraca z NZOZ „Życie” (porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla pacjentów).

Oferta Specjalistycznej Poradni Zawodowej

Poradnia prowadzi bezpłatne doradztwo dla uczniów wszystkich typów szkół i młodzieży pozaszkolnej z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Celem świadczonych usług jest odkrycie i ukazanie wszelkich potencjalnych możliwości danej osoby i profesjonalne ukierunkowanie zawodowe.

Formy pracy na terenie poradni:

* badania psychologiczne i pedagogiczne;
* reorientacja szkolna w przypadku nietrafnego wyboru szkoły;
* porady i konsultacje dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
* rekwalifikacja szkolna wynikająca z przyczyn zdrowotnych lub niepowodzeń;
* poradnictwo dla osób niezdecydowanych do samodzielnego wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej;
* pomoc w poznawaniu swoich zainteresowań i preferencji zawodowych;
* uświadamianie konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych i uzdolnień z wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy;
* komputerowa informacja (CD-Rom) o wszystkich wyższych uczelniach i szkołach policealnych w Polsce;
* porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz doradców zawodowych poradni województwa lubelskiego;
* doradztwo zawodowe dla młodzieży nie wypełniającej obowiązku szkolnego.

Formy pracy na terenie szkół:

* zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;
* warsztaty przygotowujące młodzież do efektywnego poszukiwania pracy dla klas kończących szkołę zawodową (każdego typu);
* psychoedukacja zawodowa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
* punkty konsultacyjno-doradcze dla wychowawców, uczniów, rodziców;
* cykliczne szkolenia dla pedagogów gimnazjum z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej.

 

rejon działania 

 

Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie

Adres:

ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin

Kontakt:

81 747 35 26
poradnia@zp1.lublin.pl
http://www.zp1.lublin.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku