Stowarzyszenie „U Siemachy”

Stowarzyszenie zrzesza osoby związane z działalnością edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą Dziennego Ośrodka Socjoterapii „U Siemachy”, które pragną pomagać dzieciom i młodzieży potrzebującej wsparcia, pomocy i opieki.

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego dla młodzieży,

2. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom i podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,

3. szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych,

4. doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem,

5. popularyzacja  wiedzy z  zakresu  wychowania dzieci i młodzieży oraz  umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

1. prowadzenie i wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie innych grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2. organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy,

3. inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych jak również szkolenie i integrowanie członków Stowarzyszenia,

4. współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

5. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Adres:

ul. Długa 42
31 - 146 Kraków

Kontakt:

(012) 632 11 88
biuro@siemacha.org.pl
http://www.siemacha.org.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku