Fundacja Centrum Promocji Miast

Fundacja Centrum Promocji Miast

Fundacja Centrum Promocji Miast prowadzi m.in. program „Promyk Dnia” Promyk Dnia – Świetlice Środowiskowe www.promykdnia.pl

Program „Promyk Dnia” realizowany jest w całej Polsce od czerwca 2007 roku. Powstał z myślą
o środowiskach wiejskich i małych miasteczek, w których dzieci narażone są na wykluczenie społeczne. Nierównomierny rozwój ekonomiczny powoduje, iż w ostatnich latach coraz głębiej zarysowują się dysproporcje pomiędzy miastami a terenami wiejskimi, zwłaszcza ściany wschodniej i terenów po-pegeerowskich, gdzie bezrobocie i strukturalne ubóstwo pozbawiają najmłodszych normalnego dzieciństwa. Dzieci i młodzież z tych obszarów mają znacznie gorszy dostęp do edukacji, profilaktyki zdrowotnej, nowoczesnych środków komunikacji (np. internetu).
Problem dziecka na wsi rozpoczyna się już w najwcześniejszym okresie jego życia. Tylko co szósty maluch (16%) mieszkający na wsi uczęszcza do przedszkola. Z powodu niemożności zapewnienia opieki, rodzice zabierają dzieci do prac polowych, gdzie bardzo często ulegają one wypadkom.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Wsi w woj. lubelskim wynika, iż niemal wszystkie dzieci w wieku 11 – 14 lat angażowane są w prace rolne, również te o dużym zagrożeniu wypadkowym i zdrowotnym. Powoduje to również, iż dzieci mają mniej czasu na naukę i rozwój zainteresowań. Wakacyjny odpoczynek także jest dla nich pracowity. W sezonie letnim dzieci wspomagają domowe finanse zbierając jagody, grzyby, maliny i sprzedając je przejeżdżającym turystom.
Szacuje się, iż 1,5 miliona dzieci w Polsce żyje w rodzinach dysfunkcyjnych z powodu choroby alkoholowej, ponad 3 miliony wychowuje się w domach, gdzie spożywa się alkohol w sposób szkodliwy. Konsekwencją życia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym jest przede wszystkim sytuacja permanentnego stresu, rodząca wiele negatywnych emocji (poczucie krzywdy, rozgoryczenia, niesprawiedliwości, złości, żalu), prowadzące do dalszych problemów rozwojowych, skutkujących pogłębiającym się wykluczeniem społecznym.
Celem programu „Promyk Dnia” jest przeciwdziałanie temu wykluczeniu poprzez tworzenie programów merytorycznych i placówek, w których możliwa będzie ich realizacja. W ramach projektu „Promyk Dnia” tworzone są świetlice środowiskowe, których celem jest edukacja, wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Dotychczas powstało 21 takich placówek, w których realizowany jest autorski program przygotowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Na potrzeby projektu „Promyk Dnia” przygotowano specjalny program edukacyjny, kształtujący właściwe postawy pro-zdrowotne.
W prostych, ciekawych graficznie i koncepcyjnie modułach poruszane są tematy związane z aktywizacją fizyczną, sposobami zapobiegania wypadkom i urazom, higieną osobistą i higieną żywności, przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, papierosy, narkotyki), radzenia sobie ze stresem, asertywnością. Uczy się także budowania relacji z rówieśnikami i właściwego odżywiania.
Szkolenia prowadzone są przez opiekunów świetlic, którzy zostali specjalnie w tym celu przeszkoleni przez autorów programu, pracowników IMiDZ. Tygodniowo w świetlicach „Promyk Dnia”, prowadzonych przez profesjonalistów – pedagogów – przebywa ponad 2 700 dzieci. Do końca 2010 planowane jest otwarcie kolejnych 30 placówek.
Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł – od sponsorów, dotacji samorządowych, darowizn. W lutym br. zorganizowano bal charytatywny, bezprecedensowym wydarzeniem jest także nagranie płyty, z której część dochodu będzie przeznaczona na realizację projektu „Promyk Dnia”.
Co najważniejsze, swój wkład w to wydarzenie mają także podopieczni świetlic, którzy z niezwykłym zaangażowaniem wcielili się w postacie z „Małego Księcia”. Aktywizacja młodego pokolenia to najlepszy sposób na niwelowanie różnic dysproporcji społecznych.

Fundacja Centrum Promocji Miast

Adres:

"Promyk Dnia"
Ulica Świętokrzyska 30/149 (I piętro)
00-116, Warszawa

Kontakt:

22 6523459
fundacja@miasta.org.pl
http://www.miasta.org.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku