Dźwięki Marzeń

Dźwięki-Marzeń

Dźwięki Marzeń – Ogólnopolski Program Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu. Światowe dane epidemiologiczne wykazują, że 2 – 3 na 1000 dzieci rocznie rodzi się z głęboką wadą słuchu, a u kolejnych można podejrzewać wystąpienie uszkodzenia średniego stopnia lub jednostronny niedosłuch. Z badań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wynika, że w Polsce ok. 600 dzieci rocznie rodzi się z wadą.

Wszystkie te dzieci wymagają specjalistycznej rehabilitacji, by w przyszłości móc funkcjonować w społeczeństwie na równi ze słyszącymi rówieśnikami.

W odpowiedzi na ich potrzeby w 2006 roku Fundacja Orange (wówczas Fundacja Grupy TP) rozpoczęła realizację specjalnego programu pod nazwą „Dźwięki Marzeń", który oferuje kompleksową, wieloetapową pomoc dzieciom niesłyszącym z rodzin w utrudnionej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.

Ten unikatowy w skali europejskiej program zakłada objęcie opieką dzieci z wadą słuchu
w wieku 0-3 lat, czyli w tzw. złotym okresie rozwoju mowy, a także w przypadku sprzężonej niepełnosprawności dzieci do 6 roku życia, wtedy kiedy szansa na rehabilitację słuchu i mowy jest największa.

Zadaniem programu jest przede wszystkim wyposażenie najmłodszych dzieci w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia u nich wady słuchu oraz zapewnienie im wczesnej rehabilitacji, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb rozwojowych
i znaczenia wczesnej terapii u małych dzieci.

Cele programu „Dźwięki Marzeń" Fundacja Orange realizuje poprzez:

prowadzenie Banków Aparatów Słuchowych zlokalizowanych w placówkach medycznych w całej Polsce, które zajmują się dopasowywaniem aparatów słuchowych do potrzeb małych dzieci i bezpłatnym wypożyczaniem aparatów dzieciom prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji domowej małych dzieci, których systematyczna terapia w specjalistycznych placówkach z różnych względów jest utrudniona bądź niemożliwa prowadzenie darmowych letnich turnusów rehabilitacyjnych, których zadaniem jest usprawnianie funkcji słuchowych dzieci z wadą słuchu oraz udzielenie wsparcia ich rodzicom zapewnienie szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy oraz wyposażanie ich w pomoce edukacyjne potrzebne do rehabilitacji zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji rodziców dzieci z wadą słuchu popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień związanych z problemem wady słuchu u dzieci

Każdego roku z Programu „Dźwięki Marzeń" korzysta ponad 1000 osób rocznie: dzieci, rodziców i specjalistów.

Program „Dźwięki Marzeń" jest objęty honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wspiera go Rada Naukowa złożona z wybitnych autorytetów w dziedzinie problemu wady słuchu, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter z Kliniki Katedry Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Konsultacji merytorycznej udziela również Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Dotychczasowe efekty programu to m.in.:
utworzenie 18 Banków Aparatów Słuchowych w całej Polsce i przekazanie zakupionych przez fundację 540 aparatów słuchowych dla małych dzieci z wadą słuchu, zakup specjalistycznych aparatów Baha dla 17 dzieci z mikrocją bądź atrezją przewodu słuchowego, środki pozyskano dzięki smsom charytatywnym wysłanym przez abonentów operatora sieci Orange, bezpłatną rehabilitacją domową objęto dotychczas 588 dzieci w całej Polsce, 327 rehabilitantów z całej Polski podjęło współpracę z Fundacją w ramach programu rehabilitacji,
zoorganizowanie 18 turnusów terapeutycznych z udziałem ponad 450 dzieci i ich rodzin oraz terapeutów, ze specjalnie opracowanym programem rehabilitacji dzieci oraz wsparcia dla rodziców, zakup 190 zestawów pomocy terapeutycznych, tzw. „walizek rehabilitanta", z instrumentami perkusyjnymi oraz innymi materiałami dydaktycznymi, organizacja 5 specjalistycznych szkoleń w zakresie wielu metod rehabilitacji przygotowujących do pracy z małym dzieckiem dla 133 rehabilitantów domowych wadą słuchu organizacja 5 szkoleń dla 126 rehabilitantów z nowatorskiej metody werbo-tonalnej, przeprowadzonych przez specjalistów z Belgii i Chorwacji, organizacja 3 etapów szkoleń trenerskich dla 5 terapeutów słuchu i mowy w zakresie wykorzystania metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji, współpraca z 28 placówkami rehabilitacji w całej Polsce, wydanie pierwszego poradnika dla rodziców dzieci z wadą słuchu, stanowiącego kompendium wiedzy na temat diagnozy audiologicznej, dopasowania aparatów słuchowych oraz rehabilitacji z przykładami ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu, wydanie pomocy edukacyjnej dla rodziców i rehabilitantów dzieci z wadą słuchu zawierającej płyty CD z ćwiczeniami z zakresu wychowania słuchowego oraz film logopedyczny zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 lat", w której uczestniczyło ok. 450 specjalistów, prezentacja programu na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce przesiewowych badań słuchu oraz tematyce związanej z wadą słuchu u niemowląt  i dzieci w Cerrnobio (Como Lake) we Włoszech.

Program „Dźwięki Marzeń" posiada własną stronę internetową www.dzwiekimarzen.pl, na której dostępne są m.in. adresy placówek w całej Polsce, współpracujących przy koordynacji programu, wskazówki dla rodziców, jak skorzystać z pomocy oraz informacje dla rehabilitantów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod nr 0-800 48 00 44, funkcjonującej od pon. do piątku w godzinach od 10.00-16.00.Dzięki Fundacji Orange, na turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu i w tym roku słychać Dźwięki Marzeń

Od 21 czerwca do 29 sierpnia 2009 r. odbywają się turnusy rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu i ich opiekunów, które co roku Fundacja Orange organizuje w ramach programu Dźwięki Marzeń. W tegorocznych turnusach bierze udział 193 dzieci z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W tym roku, w Kiekrzu (woj. wielkopolskie) i Szczyrku (woj. śląskie) odbywa się siedem dwutygodniowych turnusów terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu i ich opiekunów. Podopieczni uczestniczą w indywidualnych i grupowych zajęciach logopedycznych, psychologicznych i logorytmicznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z Polski i zagranicy. Co istotne, podczas warsztatów i wykładów, rodzice mogą nauczyć się samodzielnej rehabilitacji w warunkach domowych, która po zakończeniu wakacji, jest niezwykle istotna dla rozwoju dziecka. Turnusy stanowią też doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z innymi rodzicami maluchów z wadą słuchu, czemu sprzyjają wspólne zajęcia, zabawy i spacery. Ośrodki wypoczynkowe w Kiekrzu i Szczyrku są w pełni przygotowane do przyjęcia małych gości oraz ich rodziców. Wszystkie koszty turnusów pokrywa organizator programu – Fundacja Orange.

Program Dźwięki marzeń realizowany od maja 2006 r. stanowi unikalną na skalę światową inicjatywę na rzecz małych dzieci (od 0 do 3 lat) z wadą słuchu. Jego celem jest objęcie opieką dziecka tuż po wykryciu wady słuchu, we wczesnym okresie życia, kiedy szansa na powodzenie rehabilitacji jest największa. W ramach programu Fundacja Orange, oprócz organizacji turnusów wakacyjnych, bezpłatnie wypożycza maluchom aparaty słuchowe, zapewnia systematyczną rehabilitację słuchu i mowy w środowisku domowym oraz prowadzi szkolenia dla rehabilitantów. Jak tłumaczy Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange: Pomagamy noworodkom dotkniętym wadą słuchu, których w Polsce rodzi się każdego roku około 600. Wiele dzieci nie ma szans na specjalistyczną rehabilitację w miejscu zamieszkania, dlatego chcemy im pomóc, by w przyszłości mogły funkcjonować w społeczeństwie na równi ze słyszącymi rówieśnikami.

Fundacja Orange stworzona w roku 2005 przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange) pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundacja Orange dąży do tego aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie jej beneficjentów. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Grupy TP. Głównymi Programami Fundacji Orange są: „Dźwięki Marzeń", „Edukacja z Internetem", „Szkoła bez przemocy", „Telefon do Mamy".

 

Autor tekstu : KW

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Dźwięki Marzeń