konkurs

piątek 11.02.2011 do sobota 29.10.2011

Konkurs skierowany jest do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych: Fotografia i Film. Tematem prac jest m.in. dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego.

Uwaga! Nowy Regulamin! Uwaga! Nowy Regulamin! Uwaga! Nowy Regulamin!

Zmieniono:
2. Konkurs jest imprezą amatorską na Konkurs ma charakter otwarty.
8. Zdjęcia należy wydrukować w formacie 20 cm x 30 cm oraz przesłać na nośniku elektronicznym
/płyta CD/ na Zdjęcia należy przesłać na nośniku elektronicznym /płyta CD/ w formacie 5 mln
pikseli lub przesłać mailem poprzez stronę internetową www.ekomultikonkurs.pl i konto uczestnika
konkursu
10. Konkurs ma strukturę wieloetapową
I etap – nadsyłanie prac do konkursu – 1 luty-15 czerwca 2011,
II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 28 prac – 15 czerwca – lipiec 2011,
III etap – ocena 28 prac przez internautów lipiec-15 września 2011,
IV etap – organizacja warsztatów lipiec-sierpień 2011,
V etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród – październik 2011
na
Konkurs ma strukturę wieloetapową
I etap – nadsyłanie prac do konkursu – do 10.09.2011 r.
II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 28 prac – 10.09 – 11.09.2011 r.
III etap – ocena 28 prac przez internautów 13.09. – 30.09.2011 r.
IV etap – organizacja warsztatów – 16.09 – 18.09.2011 r.
V etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, piknik – 2 października 2011r.
12. W każdej kategorii tematycznej i wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (razem 4 nagrody główne) oraz po 6 wyróżnień w kategoriach tematycznych (razem 12 wyróżnień). Nagrodami głównymi w konkursie są: aparat, kamera, laptopy. Dodatkowo osoby, których prace przejdą wstępną eliminację jury będą brały udział w profesjonalnych warsztatach fotograficzno-filmowych. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.
na
W wyniku głosowania internetowego w każdej kategorii tematycznej i wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (razem 4 nagrody główne) oraz po 3 wyróżnienia w kategoriach tematycznych i wiekowych (razem 12 wyróżnień). Nagrodami głównymi w konkursie są: aparat, kamera, laptopy. Dodatkowo osoby, których prace przejdą wstępną eliminację jury będą brały udział w profesjonalnych warsztatach fotograficzno-filmowych. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.

15. Prace należy przesłać lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, ul.
Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85. Liczy się data stempla pocztowego na
Prace należy przesłać pocztą, mailem lub składać bezpośrednio u organizatora do 10.09.2011 roku
do godz.12.00; Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85.

Dopisano:
11. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane przez jury konkursu do III etapu, są zakwalifikowane do udziału w bezpłatnych, trzydniowych warsztatach.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się udział dodatkowych osób wytypowanych przez jury
konkursu.
16. Głosowanie internetowe objęte jest odrębnym regulaminem.

Regulamin konkursu pn.
„ Różne spojrzenia, jedno myślenie – zachować różnorodność biologiczną!”

1. Organizatorem konkursu jest TSE „Tilia” oraz TVP Bydgoszcz.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, TSE „Tilia”, TVP Bydgoszcz oraz członkowie ich rodzin.
4. Celem konkursu jest:
o propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
o promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych,
o edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych
o ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury,
o rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych:
o 13-18 lat
o osoby powyżej 18 lat.
6. Konkurs zostanie organizowany w dwóch kategoriach tematycznych:
o Fotografia
o Film
7. Zakres tematyczny konkursu:
o dobre praktyki i ciekawe działania proekologiczne, wydarzenia i zachowania godne uwagi,
o dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego,
o „piękne, nie-stracone” – prezentacja miejsc o niewykorzystanym, zniszczonym lub zaniedbanym potencjale ekologicznym (forma „patrolu”), które można przywrócić do używalności lub nadać im nowy sens.
8. Kategoria fotografia:
o Prace należy wykonać indywidualnie.
o Osoba może zgłosić max. 3 zdjęcia
o Zdjęcia należy przesłać na nośniku elektronicznym /płyta CD/ w formacie min.5 mln pikseli, max………lub przesłać mailem poprzez stronę internetową www.ekomultikonkurs.pl i konto uczestnika konkursu
o Każde zdjęcie oraz płytę należy podpisać/nakleić kartę zgłoszenia.
o Kryteria oceny
 poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) /0-5punktów/,
 estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) /0-5 punktów/,
 ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) /0-5punktów/.
9. Kategoria film:
o Prace należy wykonać indywidualnie. Dopuszcza się, w przypadku filmu, pracę grupową, ale w zgłoszeniu należy podać głównego autora pracy.
o Osoba może zgłosić max. 3 filmy,
o Wymagania techniczne filmu: nie dłuższy niż 3 min., z podkładem dźwiękowym, w formacie avi.
o Filmy należy przysłać na nośniku elektronicznym /płyta DVD/,
o Płytę należy podpisać/nakleić kartę zgłoszenia

o Kryteria oceny
 poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
/0-5punktów/,
 estetyka (kompozycja, montaż, dźwięk) /0-5 punktów/,
 ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) /0-5punktów/.
10. Konkurs ma strukturę wieloetapową
I etap – nadsyłanie prac do konkursu – do 10.09.2011 r.
II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 28 prac – 10.09 – 11.09.2011 r.
III etap – ocena 28 prac przez internautów lipiec – 13.09. – 30.09.2011 r.
IV etap – organizacja warsztatów – 16 – 18.09.2011 r.
V etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, piknik – 2 października 2011r.
11. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane przez jury konkursu do III etapu, są
zakwalifikowane do udziału w bezpłatnych, trzydniowych warsztatach.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się udział dodatkowych osób wytypowanych przez jury
konkursu.
12. W wyniku głosowania internetowego w każdej kategorii tematycznej i wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (razem 4 nagrody główne) oraz po 3 wyróżnienia w kategoriach tematycznych i wiekowych (razem 12 wyróżnień). Nagrodami głównymi w konkursie są: aparat, kamera, laptopy. Dodatkowo osoby, których prace przejdą wstępną eliminację jury będą brały udział w profesjonalnych warsztatach fotograficzno-filmowych. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.
13. Głosowanie internetowe objęte jest odrębnym regulaminem.
14. Konkurs finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
15. W konkursie mogą wziąć udział prace dotąd nigdzie nie publikowane.
16. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
17. Prace należy przesłać pocztą, mailem (nie dotyczy kategorii: film) lub składać bezpośrednio u organizatora do 10.09.2011 roku do godz.12.00; Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85.
18. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
o nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
o bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem tzn. na stronie projektu, w reportażu i relacji na żywo w TVP Bydgoszcz oraz we wrześniu na wystawie podczas pikniku ,
o odsyłania prac tylko na życzenie uczestnika, uczestnicy mogą również zgłaszać się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na Barbarce w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
20. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
21. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie