Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa – konkurs poetycki

Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa – konkurs poetycki

Dzik, tygrys, lis, wielbłąd… czy Ty również – jak Jan Brzechwa – umiałbyś o nich wesoło i mądrze rymować? Jeśli tak, spróbuj swych sił w konkursie poetyckim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zabawy na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i życzymy powodzenia w rymowaniu!

Regulamin konkursu poetyckiego „Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!”

Temat konkursu: „Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!”

Forma pracy: wierszyk, rymowanka o zwierzętach

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu poetyckiego pt. „Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!” może być każde dziecko – miłośnik wierszyków i rymowanek o zwierzętach  –  w wieku 8-13 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno języka ojczystego.
 2. Rozbudzenie wśród dzieci świadomości literackiej.
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 4. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie wierszyków i rymowanek.
 5. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 6. Wyrażanie swoich przeżyć, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej.
 7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-13 lat.
 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu max. 3 samodzielnie napisane wierszyki.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 3. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkich wesołych wierszyków, rymowanek o zwierzętach
 4. Prace mogą być złożone w wydruku komputerowym lub napisane odręcznie.
 5. Maksymalna objętość – 1 strona maszynopisu formatu A4.
 6. Nie będą brane pod uwagę, prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac nie związanych z tematem oraz nieczytelnych dla jury.
 8. Prace można:
 • przysłać e-mailem na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – wierszyk”, do dnia 20 sierpnia 2018 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach jej otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 2. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: styl pracy, poprawność ortograficzną i stylistyczną, pomysłowość, zgodność z tematem, samodzielność, oryginalność ujęcia tematu.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych. Nagrodzone prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej MBP.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekun ów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 3. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie