EKO-ANIMACJE – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na animację filmową

konkurs EKO-ANIMACJE

EKO-ANIMACJE ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na animację filmową poruszającą tematykę zanieczyszczenia środowiska, gospodarki odpadami i promowania postaw proekologicznych.

REGULAMIN

Postanowienia wstępne

Organizatorami konkursu Eko-animacje jest Stowarzyszenie Projekt Kraków mieszczące się w Krakowie przy ulicy Papierniczej 2 oraz Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki mieszczący się  w Krakowie przy ulicy Papierniczej. Koordynatorem konkursu jest Klub Kultury Przegorzały – filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków, ul. Kamedulska 70

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży

Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką filmu animowanego. Tematyka filmu ma dotyczyć problemu zanieczyszczenia środowiska, gospodarki odpadami i ma propagować postawy proekologiczne.

Głównym celem konkursu jest:

 • Wyłonienie najbardziej oryginalnej animacji filmowej promującej ochronę środowiska- w szczególności problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i gospodarką odpadami
 • Poszukiwanie innowacyjnej metody artystycznej i edukacyjnej, za pomocą której przekazywane będą w interesujący i atrakcyjny sposób zagadnienia promujące postawy ekologiczne
 • Promocja młodych talentów.
 • Podniesienie świadomości i edukacja dzieci i dorosłych w dziedzinie ochrony środowiska.
  • Filmy oceniane będą wtrzech kategoriach wiekowych:
  • autorzy w wieku do 10 lat
  • autorzy w wieku 11-13 lat
  • autorzy w wieku 14-17 lat

Filmy mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, mogą być tworzone pod opieką instruktora lub samodzielnie.

 • Techniki animacji zgłaszanych filmów oraz czas trwania są dowolne.
 • Najlepsze animacje będą rozpowszechniane przez Stowarzyszenie Projekt Kraków, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska.

Warunki uczestnictwa

 • Film do Konkursu może zgłosić twórca, jego opiekun prawny lub każdy dysponujący prawami autorskimi do filmu.
 • Zgłaszający musi dysponować prawem do wykorzystanych w filmie utworów muzycznych.
 • Zgłoszony film nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 • W przypadku zgłoszenia filmu z naruszeniem pkt. 2 i 3, Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich wobec Organizatora.

 Zgłoszenie

 Zgłaszający Konkursu powinien:

– wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją wraz z nośnikiem zawierającym film na adres:
Klub Kultury Przegorzały

30-252 Kraków, ul. Kamedulska 70

z dopiskiem: EKO-ANIMACJE

LUB

– wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać jej skan wraz z linkiem do pobrania filmu z serwera „WeTransfer” na adres e-mail: przegorzaly@dworek.eu
Zgłoszenia będą przyjmowane do 09.09.2016

 • Filmy powinny być przysyłane w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta powinna być opisana tytułem filmu, imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora, formatem i czasem jego trwania. Natomiast filmy przesłane w postaci pliku poprzez „WeTransfer” powinny być opisane tytułem i nazwiskiem autora.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych nośników.
 • Każdy Zgłaszający może maksymalnie zgłosić 3 Filmy.
 • Koszty wysyłki zgłoszenia obciążają Zgłaszającego.

 Ocena zgłoszeń

 • Po upływie terminu zgłoszeń Organizator przystąpi do selekcji zgłoszeń.
 • Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, złożone przez osoby nieuprawnione nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 • Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Po zakończeniu selekcji , Organizator zawiadomi Zgłaszającego telefonicznie lub drogą e-mailową o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu.

Nagrody

 • Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów animowanych.
 • Rozdanie nagród na uroczystej gali finałowej połączone z warsztatem dla nauczycieli i instruktorów z animacji filmowej odbędzie się we wrześniu.
 • Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 Prawa autorskie

Zgłaszający film na Konkurs udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na cele związane z Projektem EKO-ANIMACJE, jego promocją w szczególności w zakresie:

 • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
 • publicznego rozpowszechniania w Internecie w ramach Projektu EKO-ANIMACJE: przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Stowarzyszenie Projekt Kraków.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska i wizerunku autora/współautorów w celach promocji Konkursu, na stronach internetowych i w innych mediach.

Ochrona danych osobowych

Zgłaszający wypełniając formularz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Każdy Zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Projekt Kraków.

Odpowiedzialność organizatora

 • Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych filmów oraz zawartych w nich utworów muzycznych.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie filmów podczas transportu.
 • Organizator odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie filmów w trakcie Konkursu.

Postanowienia końcowe

 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Wszystkie prace zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia konkursu bez podania przyczyny.

Kontakt

Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu – Klub kultury Przegorzały

Tel.: 12 4299052

E-mail: przegorzaly@dworek.eu

Wszystkie informacje na temat konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne pod adresem: http://przegorzaly.dworek.eu/ekoanimacje-lato-2016/

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:ekologiaprzyroda