Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do jego najważniejszych zadań należy troska o zachowanie w należytym stanie terenów poobozowych i znajdujących się tu budynków i urządzeń, a także dokumentowanie historii obozu na Majdanku i upowszechnianie wiedzy na jego temat. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.
Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu.

 

Działalność pedagogiczna PMM nawiązuje do teorii pedagogiki pamięci, która postuluje, aby obcowanie z historią miało charakter aktywny. Najbardziej pożądanymi formami aktywnego obcowania z przeszłością w muzeach-miejscach pamięci są przede wszystkim dni studyjne, warsztaty historyczne i programy oparte na edukacji metodą projektów.

Wizyta w miejscu pamięci powinna odbywać się na zasadzie całkowitej dobrowolności, a uczestnicy projektów muszą świadomie podjąć decyzję o przyjeździe do muzeum, określić swoje motywacje i oczekiwania związane z planowanym programem.

Ważną rolę w przygotowaniu, realizacji i podsumowaniu programów edukacyjnych odgrywają nauczyciele i opiekunowie grup. Ich aktywny udział w projekcie powinien obejmować merytoryczne przygotowanie uczestników do wizyty w muzeum, omówienie i zaplanowanie z pracownikami Działu Edukacji przebiegu programu, dostosowanie go do zainteresowań, oczekiwań oraz możliwości intelektualno-emocjonalnych uczniów, a po jego zakończeniu dokonanie ewaluacji całego przedsięwzięcia.

Aktywne formy edukacji historyczno-obywatelskiej kierowane są do uczniów gimnazjów, którzy ukończyli 14 rok życia, uczniów szkół średnich, studentów, a także do pedagogów i osób zainteresowanych metodyką i dydaktyką edukacji historycznej w miejscach upamiętniania.

Zajęcia, w grupach do 30 osób, prowadzone są na wystawie historycznej, w pracowni edukacyjnej, w archiwum, bibliotece, a także w barakach mieszczących instalacje multimedialne. Muzeum udostępnia uczestnikom programów materiały archiwalne, literaturę specjalistyczną i relacje świadków. Organizuje również projekcje filmów dokumentalnych oraz spotkania z byłymi więźniami Majdanka.

Zgłoszenia dotyczące udziału w zajęciach przyjmują pracownicy Działu Edukacji.

 

Uwaga! Muzeum mogą zwiedzać osoby od 14 roku życia!

Państwowe Muzeum na Majdanku

Adres:

Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

Kontakt:

sekretariat@majdanek.pl
http://www.majdanek.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku