Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia

Adres:

  • Bemowo, Wilanw, Ursynw, Wochy, Jabonna.

Kontakt:

logo
 

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach 1998-2010 firma rozwijaa si otwierajc swoje placówki na terenie Warszawy i okolic. Od marca 2011 roku, w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej firmy, sze przedszkoli na Bemowie, Ursynowie, Wilanowie, we Wochach oraz w Jabonnie przyjo now nazw: Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia.

Pomaraczowa Ciuchcia to najwyszej klasy placówki edukacyjne dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, mieszczce si na Ursynowie, Wilanowie, we Wochach, w dwóch lokalizacjach na Bemowie oraz w Jabonnie. Kade przedszkole posiada wasny ogród z nowoczesnym placem zabaw, przestrzenne sale o najwyszym standardzie wyposaenia, wasn kuchni przygotowujc wiee, smaczne i zdrowe posiki. Grupy licz od 10-18 dzieci, co gwarantuje najlepszy rozwój i poziom opieki.

Pomaraczowa Ciuchcia dba o bezpieczestwo, dobr adaptacj dziecka w przedszkolu, serdeczn atmosfer, odkrywa i rozwija dziecice, indywidualne talenty zachowujc równowag pomidzy nauk i zabaw. Bycie wzorem idealnego przedszkola jest misj Pomaraczowej Ciuchci, dlatego nieustannie si rozwija, wprowadza nowe metody, innowacyjne programy oraz planuje uruchomienie nowych placówek wasnych, firmowych i franczyzowych. Ponad 15-letniemu dowiadczeniu Przedszkoli Pomaraczowa Ciuchcia zaufay ju tysice rodziców.

Kadra pedagogiczna
Kadr pedagogiczn Przedszkoli Pomaraczowa Ciuchcia tworzy ponad 120 osobowy zespó modych, wyksztaconych, kreatywnych, penych pasji i ciepa nauczycieli dbajcych o przyjazn atmosfer w przedszkolu. Nauczyciele to profesjonalici, którzy maj du wiedz i dowiadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Posiadaj bardzo dobry kontakt z dziemi, dostrzegaj i rozumiej ich potrzeby. W swojej pracy wykorzystuj najnowsze koncepcje i metody, które gwarantuj nauczanie i wychowanie na najwyszym poziomie. Posiadaj uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umoliwiajce rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowa i talentów kadego dziecka. W skad zespou sprawujcego opiek nad dziemi wchodz równie dowiadczeni specjalici z rónych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarze pediatrzy.
Wszyscy nauczyciele w Pomaraczowej Ciuchci posiadaj, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbdne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizuj program edukacyjny zgodny z now podstaw programow, rozszerzony o autorski program Pomaraczowej Ciuchci.

Rada Programowa
Pomaraczowa Ciuchcia to przedszkole posiadajce wasn Rad Programow - zespó ekspertów, autorytetów z rónych dziedzin edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Celem powoania Rady Programowej Przedszkola jest zebranie opinii wybitnych ekspertów na temat programu edukacji i wychowania dzieci realizowanego w naszych przedszkolach.

W skad Rady Programowej wchodz: Profesor APS dr hab. Józefa Baachowicz, Doktor Marta Kotarba-Kaczugowska, Profesor APS dr Andrzej Stadnicki, Bartomiej Macieja, Pawe Nastula.

Program
Program dydaktyczny Pomaraczowej Ciuchci zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzgldniajc peen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, spoeczny oraz twórczy. Szerokie spektrum zaj inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejtnoci i wiedzy poprzez nauk jzyka angielskiego, rytmik z orkiestr dziecic, nauk taca, ceramik, balet, judo, nauk gry w szachy oraz wiele innych zabaw sportowych i edukacyjnych. Przedszkolaki rozwijaj swoj ciekawo, aktywno i samodzielno, a take przyswajaj wiadomoci i ksztatuj umiejtnoci, co zapewnia dziecku najlepsze szanse edukacyjne. Treci programu obejmuj nastpujce obszary: edukacj jzykow, matematyczn, przyrodnicz, moralno-spoeczn, artystyczn, zdrowotn i profilaktyk logopedyczn

Zajcia dodatkowe
Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia oferuj bogaty zakres zaj dodatkowych, które zapewniaj wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowa i talentów kadego dziecka. Zajcia przeznaczone s dla dzieci w kadym wieku, prowadz je sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy - wysokiej klasy specjalici w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadaj bogate dowiadczenie oraz umiejtno pracy z dziemi. Zajcia dodatkowe podzielone s na zajcia podstawowe, w których uczestnicz wszystkie przedszkolaki oraz zajcia fakultatywne do wyboru dla wszystkich dzieci z grup 4, 5 i 6 latków.

Zajcia dodatkowe podstawowe: jzyk angielski, warsztaty muzyczne, warsztaty naukowe Szaleni Naukowcy, zajcia plastyczno-ceramiczne, rytmika z orkiestr dziecic, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy oraz spotkania ze sztuk.
Zajcia dodatkowe fakultatywne: judo, klub sportowy, klub taneczny, klub szachowy, balet, warsztaty teatralne, opowieci biblijne.

Sobotnie zajcia dodatkowe to nauka i doskonalenie pywania oraz treningi piki nonej dla dziewczt i chopców. Zajcia odbywaj si w soboty na pywalniach i salach gimnastycznych na terenie Warszawy. Od wrzenia 2011 planowane jest wprowadzenie codziennych zaj jzyka angielskiego oraz cotygodniowych spotka z native speakerem w kadej grupie wiekowej.

Olimpiady sportowe i turnieje szachowe
Dla dzieci ze wszystkich przedszkoli, Pomaraczowa Ciuchcia organizuje olimpiady sportowe i turnieje szachowe, na które zapraszane s równie gwiazdy sportu. Spotkania te maj na celu propagowanie kultury fizycznej i sportu wród dzieci i ich rodziców, jako wspaniaej formy wspólnego spdzania czasu. Podczas zawodów dzieci wykorzystuj praktyczne umiejtnoci zdobyte w cigu roku szkolnego podczas zaj dodatkowych.

Nauka jazdy na nartach
Od listopada specjalnie dla przedszkolaków z Pomaraczowej Ciuchci, co roku organizowana jest szkóka narciarska na Szczliwcach. Zajcia odbywaj si w godzinach popoudniowych w dni powszednie oraz w weekendy. Dzieci pod opiek profesjonalnych instruktorów maj zapewniony sprzt narciarki dobrany indywidualnie dla kadego dziecka oraz karnet na wycig. Zajcia prowadzone s na stoku w picioosobowych osobowych grupach.

Zajcia adaptacyjne
Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia organizuje w kad sobot bezpatne zajcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Podczas zaj, w obecnoci rodziców dziecko poznaje przedszkole, nauczycieli, uczestniczy we wspólnych zabawach z rówienikami, uczy si pierwszych piosenek i wierszyków, bierze udzia w zajciach plastycznych, poznaje nowe gry i zabawy. Zajcia adaptacyjne uatwiaj dziecku rozstanie si z rodzicami, pozwalaj na zawarcie pierwszych przyjani, buduj poczucie bezpieczestwa. Dziki agodnej adaptacji dziecko czuje si w przedszkolu dobrze i bezpiecznie.

Adresy przedszkoli:

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia Bemowo I
ul. Dostpna 60
01-490 Warszawa
tel. 22 666 94 68
tel. kom. 608 20 00 20
e-mail: bemowo@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia Bemowo II
ul. Gen. S. Kaliskiego 23B
01-476 Warszawa
tel. kom. 660 416 200
e-mail:bemowo2@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia Jabonna
ul. Przylesie 14
05-110 Jabonna
tel.: 0 22 394 40 93
tel. kom.: 0 600 824 400
e-mail: jablonna@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia Ursynów
ul. Pelikanów 23/25
02-843 Warszawa
tel. 22 644 06 08
tel. kom. 600 200 304
e-mail: ursynow@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia Wochy
ul. lska 36
02-472 Warszawa
tel. 22 863 27 45
tel. kom.: 0 600 200 331
e-mail: wlochy@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia - Wilanów
ul. Vogla 11
02-990 Warszawa
tel. 22 642 69 99
tel. kom. 660 416 700
e-mail: wilanow@pomaranczowa-ciuchcia.pl


Wicej informacji mona znale na stronie www.pomaranczowa-ciuchcia.pl i pod numerem telefonu 600 980 600.

 
 

Przysze Przedszkolaki - Bielany - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Bielany - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przysze Przedszkolaki - Ursynw - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Ursynw - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przysze Przedszkolaki - Wilanw - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Wilanw - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przysze Przedszkolaki - Targwek - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Targwek - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przysze Przedszkolaki - Bemowo - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Bemowo - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przysze Przedszkolaki - Wochy - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...

Przedszkole Niepubliczne Oglne - Wochy - Warszawa

Przedszkola Pomaraczowa Ciuchcia, to najwiksza i najduej funkcjonujca sie przedszkoli niepublicznych w Polsce. Pierwsze przedszkole zostao zaoone w 1996 roku pod nazw Zielona Ciuchcia. W latach...
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
swiss cheap replica watches: rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica fake watches rolex replica replica watches replica watches replica watches Hublot replica replica watches replica watches