Przegląd zespołów muzycznych w Zagłębiowskiej Mediatece

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, przy ul. Kościelnej 11 mapa

piątek 10.05.2019 do niedziela 12.05.2019

Przegląd zespołów muzycznych w Zagłębiowskiej Mediatece

Jeżeli macie kapelę, chcecie zaprezentować twórczość swojego zespołu szerszej publiczności i przy okazji wygrać nagrodę pieniężną – ta oferta jest stworzona dla Was! Zagłębiowska Mediateka wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Już 8 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, przy ul. Kościelnej 11, odbędzie się „Przegląd zespołów muzycznych – GĘBY, MASKI, TWARZE”, organizowany w ramach 15. Sosnowieckich Dni Literatury.

Jesteście utalentowani, kreatywni i odważni? – zgłoście swój zespół do Przeglądu! Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2019.

Szczegółowy regulamin zamieszczamy poniżej, a formularz zgłoszeniowy oraz karty uczestników pobrać można ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl

Regulamin Przeglądu Zespołów Muzycznych
„Gęby, maski, twarze”

I. Organizator:

1. Organizatorem Przeglądu Zespołów Muzycznych – zwanego dalej Przeglądem – jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
2. Przegląd odbywa się w ramach projektu – 15. Sosnowieckich Dni Literatury – realizowanego w związku z obchodami 115. rocznicy urodzin oraz 50. rocznicy śmierci Witolda Gombrowicza, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Przegląd skierowany jest do zespołów wokalno-muzycznych z całego kraju.
2. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalno-muzyczne, w których co najmniej jeden członek zespołu spełnia wyznaczoną przez Organizatora kategorię wiekową w przedziale od 15 do 25 lat.
3. Zadaniem zespołów wokalno-muzycznych będzie zaprezentowanie dwóch piosenek tematycznie nawiązujących do tytułu Przeglądu „Gęby, maski, twarze”.
4. Występ zespołu, nie może trwać dłużej niż 10 minut (+ 10 min. na przygotowanie sceny).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez członków zespołu wokalno-muzycznego formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
6. Przegląd ma charakter otwarty.

III. Cele Przeglądu:

1. Promocja młodzieżowej twórczości artystycznej.
2. Zaangażowanie młodzieży w alternatywne metody promowania literatury.
3. Zachęcenie członków zespołów muzycznych do poszukiwania inspiracji w literaturze.
4. Inspirowanie członków zespołów muzycznych do odkrywania nowych form wypowiedzi.

IV. Zasady i przebieg Przeglądu:

1. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu jest przesłanie na adres Organizatora do dnia 30 maja 2019 r. formularza zgłoszeniowego razem z kartami uczestnictwa (wypełnionymi przez wszystkich członków zespołu) w Przeglądzie oraz nagrania z utworami lub dostarczenie ich osobiście do Działu Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Kościelnej 11 (II piętro, pokój 2.11) lub do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11, w godzinach jej otwarcia.
2. Zgłoszeń można dokonać pocztą – na adres Organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11, z dopiskiem Dział Instruktażu i Promocji – Przegląd Zespołów Muzycznych) lub pocztą mailową – na adres beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl lub plastyk@biblioteka.sosnowiec.pl. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki Organizatorowi.
3. Utwory mogą być nagrane na dowolnym nośniku (telefon, dyktafon – nagranie „na żywo”, bez obróbki studyjnej, „demo”), nagranie należy przesłać do organizatora w formacie mp3, wma lub wav, przy czym pojemność nagrania przesłanego pocztą elektroniczną nie może być większa niż 20MB.
4. Nadesłane nagrania – utwory autorskie – nie mogą zawierać treści naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów lub mogące zniesławić jakiekolwiek podmioty. Ponadto nagrania nie mogą zawierać treści o charakterze politycznym, agitacyjnym, wyborczym i reklamowym. Nie będą przyjmowane nagrania stanowiące covery innych utworów.
5. Na podstawie nadesłanych nagrań Organizator wybierze 10 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w Przeglądzie, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zespołów dopuszczonych do przesłuchań konkursowych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i wyrównanego poziomu prezentowanych utworów o przyjęciu zespołu do Przeglądu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6. Organizator zamieści listę zakwalifikowanych zespołów na własnej stronie internetowej oraz prześle informację na wskazany przez uczestników adres mailowy do dnia 05 czerwca 2019 r.
7. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz karty uczestnictwa należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl.
8. Przegląd Zespołów Muzycznych odbędzie się 08 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11, po uroczystym finale akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2018/2019.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych programów artystycznych.
10. W dniu Przeglądu w godzinach od 7:00 do 11.00 istnieje możliwość przeprowadzenia próby technicznej sprzętu. Zespoły podczas próby samodzielnie dostosowują posiadany sprzęt do warunków lokalowych.
11. Organizator nie zapewnia obsługi audio-technicznej (w tym stanowiska FOH z mikserem, akustyka). Zespoły muszą posiadać własny sprzęt nagłaśniający.

V. Prawa autorskie:

1. Zespół muzyczny przesyłając zgłoszenie do Przeglądu Zespołów Muzycznych, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów oraz że:
wyraża zgodę na wielokrotne upublicznienie i odtworzenie nadesłanych nagrań oraz opublikowanie danych osobowych członków zespołu, autorów tekstu i muzyki (imię, nazwisko, prawo do wizerunku, nazwa zespołu) przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, zespół upoważnia Organizatora do korzystania z nadesłanych utworów oraz zdjęć składających się na występ zespołu i wykonywanych w ramach Przeglądu do dokumentacji, a w szczególności udostępnienia wykonanych w Przeglądzie utworów w telewizji, radiu, mediach internetowych oraz wykonanych zdjęć oraz relacji wideo.
2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia praw autorskich w wyniku wykonanych podczas Przeglądu utworów, członkowie zespołu, którzy dopuścili się takich naruszeń, zobowiązują się podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryją wszelkie szkody i koszty z nimi związane, jakie poniesie Organizator, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.

VI. Jury:

1. Organizator powoła trzyosobowe Jury.
2. Jury oceni występy według następujących kryteriów:
poziom artystyczny wykonywanych utworów,
brzmienie i oryginalność zespołu,
technika wykonania,
wartość literacka prezentowanych w piosenkach tekstów,
wrażenia artystyczne.
3. Końcowe obrady Jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego Jury niezwłocznie po zakończeniu obrad. Decyzja Jury w zakresie przyznanych nagród jest ostateczna.

VII. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Przeglądu przewidziano nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5.000, 00 zł. Organizator przewiduje przyznanie nagród w następujących wysokościach
I miejsce: 2.500,00 zł dla zespołu,
II miejsce: 1.500,00 zł dla zespołu,
III miejsce: 1.000,00 zł dla zespołu,
2. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej, niż przewidziana, liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień. Wysokość nagród za zajęte miejsca może ulec zmianie.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i przesłanych materiałów zgłoszeniowych oraz ubezpieczenia uczestników Przeglądu ani nie zapewnia noclegu członkom zespołów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Przeglądu bez podania uzasadnienia decyzji.
4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266 33 96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich osób zgłaszających, uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich Przeglądu, odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11, zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, data urodzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, telefon kontaktowy oraz e-mail, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu promocji czytelnictwa i biblioteki oraz organizacji Przeglądu Zespołów Muzycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, osobom zgłaszającym oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, osoba zgłaszająca oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Przeglądzie Zespołów Muzycznych odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11.
Dane osobowe uczestników, osób zgłaszających oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich Przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.
5. Regulamin Przeglądu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego pod adresem www.biblioteka.sosnowiec.pl.
6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora Przeglądu – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl lub plastyk@biblioteka.sosnowiec.pl, natomiast w sprawach technicznych (warunki techniczne, oświetlenie i inne) telefonicznie: 693 267 144.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:muzyka
Przegląd zespołów muzycznych w Zagłębiowskiej Mediatece