Dzień Dziecka w Multikinie

Stowarzyszenie „Internetowy Klub Bliźniaka”

Stowarzyszenie „Internetowy Klub Bliźniaka” powstało w 2003 roku, w czerwcu 2004 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000206719. W grudniu 2006 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to jedyna polska organizacja wspierająca bliźnięta i rodziców bliźniąt.

Zarząd Stowarzyszenia:

    * Joanna Tkacz – Prezes Zarządu

    * Monika Gniado – Wiceprezes Zarządu

    * Małgorzata Tyndzik – Członek Zarządu

Stowarzyszenie „Internetowy Klub Bliźniaka” jest apolitycznym dobrowolnym zrzeszeniem rodziców bliźniąt, którzy chcą dzielić się z innymi podwójnymi rodzicami wiedzą na temat specyficznego wychowywania bliźniąt, wymieniać się doświadczeniami, wspierać przyszłych i początkujących rodziców bliźniąt oraz popularyzować sieć internetową jako źródło informacji i kontaktów.

Stowarzyszenie jest otwarte także dla samych bliźniąt, ich przyjaciół i sympatyków, którzy pragną pomagać rodzicom wychowującym bliźnięta.

Stowarzyszenie IKB jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Dlaczego nasze Stowarzyszenie jest potrzebne?

Liczba ciąż bliźniaczych stale wzrasta wraz z postępem medycyny, terapii hormonalnych oraz zapłodnień pozaustrojowych. Rodzice dowiadujący się o podwójnym szczęściu najczęściej są zaskoczeni, często także przerażeni i nie potrafią sobie wyobrazić, jak przygotować się na czekające ich wyzwania. Jakie problemy mogą napotkać?

    * Kobiety w podwójnej ciąży wymagają lepszej opieki i same też bardziej muszą na siebie uważać

    * Bliźnięta często rodzą się przed czasem i są mniejsze od dzieci z ciąż pojedynczych,

    * Bliźnięta częściej niż dzieci pojedyncze wymagają też leczenia i rehabillitacji

    * Rozwój i wychowywanie bliźniąt różnią się od wychowywania dzieci pojedynczych.

W wielu krajach istnieją organizacje wspierające rodziców bliźniąt, informujące o tym, jak można i należy się przygotować na podwójne wyzwania, udzielające porad i duchowego wsparcia. W naszym kraju uważa się, iż wsparcia wymagają tylko rodziny patologiczne, kompletnie nie radzące sobie z dniem codziennym.

Staramy się przełamywać ten stereotyp. Nasze Stowarzyszenie nie tylko informuje i doradza, tworzy grupę wsparcia i wymiany doświadczeń poprzez sieć Internet (forum dyskusyjne dla rodziców bliźniąt), zbiera dane o ciąży wielopłodowej, bliźniętach i ich rozwoju, a także wspiera rehabilitację bliźniąt, które jej potrzebują.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

    * udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt;

    * szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego wychowywania bliźniąt;

    * umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;

    * wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych;

    * udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących ciąż wielopłodowych i rozwoju bliźniąt.

    * działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji

Cele te realizujemy poprzez:

    * organizowanie spotkań Warszawskiego Klubu Bliźniaka, spotkań rodziców bliźniąt ;

    * organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z bliźniętami – czyli Zlotów IKB;

    * prowadzenie portalu internetowego www.blizniaki.net (www.bliznieta.pl) będącego źródłem informacji, miejscem wymiany poglądów i narzędziem służącym nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata;

    * szerzenie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt poprzez rozprowadzanie ulotek i naklejek;

    * działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji dotyczących ciąży bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o bliźniętach – czyli zbieranie informacji w Rejestrze Polskich Bliźniąt i wydawanie poradnika dla rodziców bliźniąt, a także broszur informacyjnych;

    * organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) – także poprzez sieć Internet;

    * działalność charytatywną, w tym organizowanie loterii fantowych na cele charytatywne (w szczególności na rehabilitację bliźniąt)

    * nawiązywanie współpracy z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze i neonatologami;

    * promowanie zdrowego trybu życia kobiet w ciąży bliźniaczej;

    * niesienie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom z bliźniętami, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

    * działalność ekspercką w zakresie rozwoju i wychowywania bliźniąt – udzielanie się w prasie, radiu i telewizji;

651 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Stowarzyszenie „Internetowy Klub Bliźniaka”

Adres:

ul. Grochowska 56/76
04-282 Warszawa

Kontakt:

022-409 09 77
klub@blizniaki.net
http://www.blizniaki.net
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku