Dodaj swoje wydarzenia, zajęcia, atrakcje +
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent
Weleda
Weleda Baby

Konkurs Sztuki plastyczne… Konkurs dla animatorów sztuki

📅 piątek 05.03.2010 do poniedziałek 03.05.2010
Konkurs Sztuki plastyczne… Konkurs dla animatorów sztuki

Fundacja Akademia Młodych zaprasza nauczycieli, animatorów kultury, terapeutów, wychowawców, bibliotekarzy do udziału w Konkursie, który ma za zadanie promować najlepsze pomysły na zajęcia plastyczne dla dzieci.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 3 maja 2010 r.

Laureaci Konkursu otrzymają ogólnopolska promocję oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć (3 x 2h, brutto 900 zł – umowa zlecenie).

Na koszt organizatora zostaną zorganizowane zajęcia na podstawie, których powstanie materiał filmowy, wywiady, reportaże. Profesjonalnie zmontowany i opracowany materiał filmowy zostanie zaprezentowany w serwisie www.warsztaty.mimamo.pl

Opis najciekawszych zajęć i ich twórców pojawi się również w publikacji – folderze propagującym najbardziej oryginalne, twórcze zajęcia artystyczne dla dzieci z dziedziny plastyki.

Prace plastyczne powstałe podczas warsztatów zostaną przedstawione na uroczystym wernisażu i wystawie zorganizowanych w Warszawie.

Kogo szukamy?
Najlepszych animatorów zajęć plastycznych
Najciekawszych pomysłów na zajęcia plastyczne dla dzieci.

Na co stawiamy?
Premiujemy oryginalność, niestandardowe zastosowanie technik plastycznych, innowacyjność.

Przyślijcie do nas zdjęcia, opis pomysłu oraz filmy z zajęć. Na ich podstawie wybierzemy osoby, które zaprosimy do współpracy. 

Adres:
email – kamila@mimamo.pl lub
Fundacja Akademia Młodych Anna Gregorek ul. Wyspiańskiego 6,
05-806 Granica
 

Do promocji konkursu wykorzystano ilustrację autorstwa Barbary Kuropiejskiej. Ilustracja pochodzi z książki "W sprawie Bu i Af" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

 

Szczegółowy regulamin konkursu

„Sztuki plastyczne – czas na promocję"

na stronie MiMamo.pl 

 

Organizator, adresaci Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Sztuki plastyczne – czas na promocje ", zwanego dalej „Konkursem", jest Fundacja Akademia Młodych.
 2. Konkurs jest realizowany okazji ramch projektu „Wirtualne Inspiracje Twórcze – plastyka" dotowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego pomysłu na zajęcia (warsztaty) plastyczne dla dzieci i/lub młodzieży.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział animatorzy kultury, nauczyciele, terapeuci, bibliotekarze, pedagodzy, artyści oraz inne osoby pełnoletnie pracujące z dziećmi z polski i zagranicy z zastrzeżeniem, iż pomysł musi zostać zaprezentowany w języku polskim.
 5. Każda osoba, placówka edukacyjno-kulturalna ma prawo zgłoszenia dowolnej ilości pomysłów (propozycji).

Cel konkursu:

– Wyłonienie i promocja najlepszych i zarazem najbardziej oryginalnych zajęć plastycznych dla dzieci oraz promocja najlepszych animatorów i organizatorów zajęć plastycznych.

– Inspiracja i aktywizacja do działań twórczych

– Edukacja poprzez kulturę i sztukę

Warunki uczestnictwa

1.      Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą e-mailową na adres kamila@mimamo.pl lub pocztą na płytce CD lub DVD na adres Fundacja Akademia Młodych Anna Gregorek ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica niżej wymienionych materiałów:

a)       film ilustrujący zajęcia nie przekraczający 3 minut, przygotowany w formatach: preferowany format – FLV, MPEG-2 lub MPEG-4, Format dźwięku: preferowany jest format MP3 lub AAC, zalecana rozdzielczość: 640×360 (16:9) lub 480×360 (4:3) (nieobowiązkowo))

b)       opis zajęć, używanych materiałów, technik plastycznych, czas trwania zajęć, wiek dzieci biorących udział w zajęciach, – Pliki doc, PDF, ODF, txt. (obowiązkowo)

c)       zdjęcia prezentujące prace powstałe podczas zajęć – pliki jpg, gif, tif, png (obowiązkowo)

d)       wypełnione zgłoszenie konkursowe, czyli dane kontaktowe uczestnika konkursu – imię nazwisko, adres, email, telefon. (obowiązkowo) załącznik nr 1

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w pkt. 1 lit. d)
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.
 3. Koszty dostarczenia prac pokrywa uczestnik.

Czas trwania konkursu:

Prace należy składać w terminie od dnia 5 marca 2010 r. do dnia 3 maja 2010 r. Nadsyłane prace będą oceniane na bieżąco.

Laureaci konkursu

 1. Zwycięzcami Konkursu mogą być osoby fizyczne i/lub organizacje, instytucje, ośrodki kultury oraz inne placówki edukacyjno-kulturalne pracujące z dziećmi.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest „pakiet promocyjny", składający się z:

a)       organizacji nagrodzonych zajęć w miejscu i czasie uzgodnionym z organizatorem Konkursu

b)       realizacji na koszt organizatorów Konkursu filmu promującego nagrodzone zajęcia plastyczne dla dzieci

c)       promocji nagrodzonych osób i/lub zajęć na portalu www.warsztaty.mimamo.pl 

d)       wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla laureatów konkursu w wysokości 900 zł brutto na osobę za przeprowadzenie zajęć plastycznych w miejscu i czasie uzgodnionym z organizatorem Konkursu.(3 zajęcia x 2 godziny – w ciągu jednego dnia, w sumie 6 godzin pracy)

 Regulamin

 1. Organizator Konkursu postanowił ufundować do 12u „pakietów promocyjnych"
 2. Zwycięskie zajęcia zostaną sfilmowane na koszt organizatorów Konkursu, a filmy powstałe na podstawie zajęć zostaną opublikowane w serwisie www.mimamo.pl Uczestnicy Konkursu nadsyłając zgłoszenie zgadzają się na nieodpłatną publikację materiałów.
 3. Organizator Konkursu zapewnia lokal do przeprowadzenia zajęć oraz odpowiednią grupę uczestników warsztatów.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. Lista osób nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.warsztaty.mimamo.pl oraz innych stronach partnerskich.
 5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu – sposób, termin

Planowane przez organizatora rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2010 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mimamo.pl

Ocena prac konkursowych

 1. Organizatorzy Konkursu nie określają z góry liczby zwycięzców, będzie ona uzależniona od poziomu merytorycznego i artystycznego nadesłanych prac. Każda osoba, placówka edukacyjno-kulturalna ma prawo zgłoszenia dowolnej ilości pomysłów (propozycji).
 2. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace, do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także prace, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób nie będących uczestnikami Konkursu bądź czyjekolwiek dobra osobiste.
 3. Każdy pomysł (propozycja) rozpatrywany będzie indywidualnie, a podstawowym kryterium oceny będzie w równym stopniu wartość merytoryczna proponowanego pomysłu na zajęcia oraz wartość artystyczna prac powstałych podczas zajęć. Procedura oceny prac przez Jury oraz podejmowania rozstrzygnięć nie jest jawna. 
 4. Wstępnej selekcji materiałów w zakresie spełnienia warunków regulaminu dokona Organizator we własnym zakresie lub powołując Komisję Kwalifikacyjną.
 5. Materiały zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni Jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni także zwycięzcę lub zwycięzców Konkursu.
 6. Organizator samodzielnie lub na wniosek członków jury lub komisji kwalifikacyjnej ma prawo usunąć pracę z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu, w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, w tym przekroczono ramy dozwolonego użytku cudzych utworów.
 7. Decyzje Jury konkursu co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureatów postanowień niniejszego regulaminu.

Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

2.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

3.       Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

5.       Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez

pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w

Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody na opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, która wskaże w zgłoszeniu konkursowym na stronie www.warsztaty.mimamo.pl
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim współpracującym przy organizacji konkursu, podanych przez nich danych osobowych celem wykonania zobowiązań Fundacji Akademia Młodych jako organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia praw majątkowych do prac, dzieł będących przedmiotem Konkursu oraz prac powstałych podczas realizacji zajęć będących nagrodą konkursową.
 4. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do podpisania oświadczeń o przeniesieniu praw majątkowych w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu składanym przez uczestnika Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. W przypadku współautorstwa oświadczenie zobowiązani są wypełnić wszyscy twórcy.
 5. Dzieła konkursowe po zakończeniu Konkursu nie zostaną zwrócone ich twórcom,
 6. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania (realizacji) nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych materiałów konkursowych oraz materiałów i prac plastycznych powstałych podczas zajęć zorganizowanych przez organizatora Konkursu, zwanych poniżej Utworem, na następujących polach eksploatacji:

a)       prawa do utrwalania na płytach DVD i w pamięci komputera lub na taśmie filmowej, zwielokrotnienia określoną techniką w tym na płytach DVD i taśmie filmowej,

b)       wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy;

c)       nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity oraz równoczesnego i integralnego nadawania Utworu nadawanego przez organizację telewizyjną;

d)       prawa do publicznego rozpowszechniania w drodze każdej teletransmisji, niezależnie od prawnej formy użytkowania danej instalacji teletransmisyjnej oraz stosunków prawnych z odbiorcą, w tym prawo do teletransmisji fragmentów w zapowiedziach programowych;

e)       prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;

f)         prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, a w szczególności w kinach lub z okazji targów, wystaw, forów, festiwali;

g)       prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów,

h)       podziału i udźwiękowienia w innym języku, przenoszenia na inne formy warsztatowe i eksploatacji w tych formach;

i)         prawa do każdej eksploatacji kinowej oraz do sprzedawania, wynajmowania i wypożyczania do zarobkowego lub niezarobkowego pokazu

j)         w kinach lub innych publicznych miejscach lub do zarobkowego albo nie zarobkowego odtwarzania przy pomocy projektora i ekranu;

k)       prawa do sporządzania w celach eksploatacji audiowizualnej i dźwiękowej kopii Utworu (wykonania) na wszelkiego rodzaju nośnikach obrazu i/lub dźwięku oraz do sprzedawania, wynajmowania i wypożyczania ich do zarobkowego lub niezarobkowego publicznego odtwarzania na wszelkiego rodzaju urządzeniach odtwarzających;

l)         prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie Utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;

m)     prawa do wydania „insertów" z utworem/utworami powstałymi na podstawie Utworu;

n)       prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);

o)       Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

p)       publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostępw miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników umieszczając nową jego wersję na stronie www.warsztaty.mimamo.pl

5. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do Organizatora Konkursu pytania dotyczące wyjaśnienia treści Regulaminu. Pytania należy zgłaszać do organizatorów Konkursu na adres kamila@mimamo.pl w terminie do 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.

6. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych zaangażowanych o organizację konkursu.

 

Załączniki (poniżej):

Załącznik nr 1 – zgłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, dzieci, ich rodziców lub innych opiekunów prawnych

 


Załącznik nr 1

 Do Regulaminu Konkursu „Sztuki plastyczne – czas na promocję"

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE  

Dane osobowe uczestnika Konkursu*

Imię i nazwisko autora  

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania/siedziba  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji  

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………..

 

Nazwa i adres placówki edukacyjno-kulturalnej (jeśli dotyczy)  

………………………………………………………………………………………………………………..

 

* w przypadku współautorstwa zgłoszenie zobowiązani są wypełnić wszyscy współautorzy.

 

 

 

…………………………………………………………..

(data i podpis uczestnika Konkursu)

 

 

Załącznik nr 2

 Do Regulaminu Konkursu „Sztuki plastyczne – czas na promocję"

 

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………., zamieszkały w

 …………………………………………………………………………………, legitymujący się

dowodem osobistym nr ………………………, PESEL …………………………………………, oświadczam iż:

 

1)     jestem autorem i twórcą dzieła (materiałów konkursowych i/lub pracy plastycznej)  przekazanych w ramach konkursu „Sztuki plastyczne – czas na promocję" organizowanego przez Fundację Akademia Młodych.

 

2)     wyłącznie mi, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego w pkt.1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe;

 

3)     dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw Fundację Akademia Młodych

 

4)     dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Fundację Akademia Młodych na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;

 

5)     według mojej najlepszej wiedzy, dzieło lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Fundacji Akademia Młodych

 

6)     w przypadku wyboru mojego dzieła i po podpisaniu odrębnej umowy
z Fundacją Akademia Młodych, zobowiążę się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania dzieła na określonych polach eksploatacji oraz zezwolę na wykonywanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi autorskich praw zależnych;

 

7)     przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash") na gruncie pól eksploatacji, które stanowią utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe;

8)     w przypadku wyboru mojego dzieła i po podpisaniu odrębnej umowy, Fundacja Akademia Młodych będzie uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

 

9)     przekazane przeze mnie dzieła, które nie zostały wybrane w wyniku konkursu nie podlegają zwróceniu i mogą pozostać siedzibie organizatora, a po 2 latach od daty rozstrzygnięcia konkursu mogą zostać zniszczone;

 

10) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1.

 

Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przeze mnie konkursu,
o którym mowa w pkt.1.

 

 

 

…………………………………………………………..

        (miejscowość, data)

 

 

 

……………………………………………………………

(czytelny podpis)


Załącznik nr 3

 

Do Regulaminu Konkursu „Sztuki plastyczne – czas na promocję"

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, dzieci, ich rodziców lub innych opiekunów prawnych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów związanych z Konkursem „Sztuki plastyczne – czas na promocję", zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie lub wystawy prac konkursowych.  

 

Podanie danych jest dobrowolne. Organizator Konkursu – jako administrator danych poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

 

 

…………………………………..czytelny podpis

 

  

194 ocen
4.96
dodaj ocenę
×