konkurs plastyczny dla dzieci

Data wydarzenia: czwartek 15.03.2012 do piątek 06.04.2012

konkurs plastyczny dla dzieci

MOSiR w Gdańsku zaprasza uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym poświęconym tramwajowi wodnemu w Gdańsku. Komunikacja wodna to jeden z elementów unijnego „Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”. Główną nagrodą w konkursie jest całodniowy rejs z gdańskim żeglarzem, Zbigniewem „Gutkiem” Gutkowskim.

Konkurs potrwa od 12 marca 2012 roku do 6 kwietnia 2012 roku. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie uczniowie z gdańskich szkół. Prace będą rywalizowały w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz 4-6. Warunkiem udziału jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej niepublikowanej pracy plastycznej, ilustrującej wyobrażenie uczestnika na temat tramwaju wodnego w Gdańsku oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny jest na stronach internetowych: www.mosir.gda.pl, www.marinagdansk.pl.

Pracę wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać́ lub złożyć osobiście na adres:

Przystań́ Jachtowa "Marina Gdańsk" ul. Szafarnia 6/u4 80-755 Gdańsk, z dopiskiem: „KONKURS – TRAMWAJ WODNY w GDAŃSKU"

w terminie od 12 marca do 6 kwietnia 2012 roku. Prace i formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić:

imię, nazwisko, wiek, klasę

oznaczenie szkoły, adres oraz telefon (wraz z numerem kierunkowym) i szkołę, do której uczęszcza autor

imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotowywał pracę

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie. Prace muszą mieć formę płaską (dwuwymiarową) – prace przestrzenne nie będą przyjmowane. Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Technika wykonania prac dowolna – szkic, rysunek lub obraz. Prace mogą być wykonane za pomocą ołówka, kredek lub farb.

Prace zbiorowe, przez które rozumie się prace wykonane przez więcej niż jedną osobę oraz prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą rozpatrywane.

Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody indywidualne:

I miejsce – jednodniowy (dzienny) rejs dla dwóch osób (laureat + opiekun) z Zbigniewem „Gutkiem" Gutkowskim – Żeglarzem roku 2011 oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG (laureat + opiekun),

II miejsce – karnet kwartalny dla dwóch osób (laureat + opiekun) na pływalnie krytą MOSiR w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG,

III miejsce -bezpłatny przejazd tramwajem wodnym – pływającym w ramach projektu PODWwG dla dwóch osób (laureat + opiekun) w dowolnym terminie w okresie funkcjonowania tramwaju w roku 2012 oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG.

Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.gda.pl, www.marinagdansk.pl. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 18 maja 2012 roku w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Twierdza Wisłoujście podczas inauguracji ożywienia dróg wodnych w gdańsku w ramach „Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku".

Projekt „Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.4 – „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym". Realizatorem inwestycji i Beneficjentem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Gmina Miasta Gdańska. Partnerem projektu jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które prowadzi działania na rzecz ożywienia obiektu historycznego – Twierdzy Wisłoujście.

Gwiazdkowe prezenty od 5.10.15.

Zobacz także