Weleda
Weleda Baby

Fundacja „Nauka i Zdrowie”

Cele organizacji i sposoby ich realizacji zawarte w Statucie Fundacji.  

Celem fundacji jest:

– pomoc w zdobywaniu wiedzy przez dzieci i młodzież uczącą się zarówno w szkołach polskich jak i poza granicami kraju,  

– wszechstronne wspomaganie wszelkich inicjatyw służących kształtowaniu właściwych postaw moralnych i patriotycznych wśród młodzieży,  

– finansowanie niektórych form profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,  

– pomoc w finansowaniu rehabilitacji dzieci i młodzieży, mającej na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez nich optymalnego stanu zdrowia.  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe udzielając pomocy materialnej oraz w innych formach poprzez:  

– przyznawanie stypendiów naukowych dla dzieci uczących się w polskich i zagranicznych szkołach,  

– otaczanie opieką dzieci i młodzieży pochodzacej z rodzin niezamożnych tak, aby mogły one uzyskać optymalne dla siebie wykształcenie,  

– przyznawanie stypendium dla młodziezy uzdolnionej sportowo,  

– umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez dofinansowanie imprez takich jak: spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy artystyczne i wartościowe koncerty,  

– współdziałanie z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi za granicą celem umozliwienia zdolnej młodzieży uczenia się w tych ośrodkach,  

– przyznawanie stypendiów naukowych szczególnie uzdolnionej młodzieży,  

– działalność wydawniczą,  

– współpracę z placówkami opieki zdrowotnej takimi jak przychodnie, szpitale w celu propagowania profilaktyki wśród młodzieży,  

– finansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego dla prawidłowej rehabilitacji chorych dzieci i młodzieży,  

– Organizowanie prelekcji i odczytów propagujących profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży,  

– dofinansowywanie naukowych badań medycznych prowadzonych w polskich placówkach naukowo- badawczych,  

– pośredniczenie w organizowaniu wyjazdów edukacyjnych młodzieży polskiej do zagranicznych szkół,

–  pomaganie domom dziecka szczególnie tym , których sytuacja finansowa lub baza materialna jest szczególnie trudna,  

– współpracę z przedstawicielami wszystkich wyznań religijnych prawnie działającymi na terenie Polski.  

587 ocen
4.97
dodaj ocenę
×

Adres:

ul.Zdunów 9
30-428 Kraków

Kontakt:

0 607 042 299
poczta@fniz.org
http://www.fniz.org

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku