Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku – konkurs

Data wydarzenia: czwartek 30.06.2011

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach od lipca 2010 r. realizuje projekt edukacyjny pt. “Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku”.

W ramach projektu wykreowano pięć dzielnych i walecznych Eko-wojowników – Mrówkulaturkę, Szkłokodyla, Butelmisia, Leoplastusia i Gryzłomka. Kolory zwierząt nie są przypadkowe – odzwierciedlają grupę odpadów, w których segregowanie zaangażowana jest dana postać.

W ramach projektu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat do udziału w konkursie plastycznym, w którym można puścić wodze fantazji i stworzyć ciekawą historię z Eko-wojownikami w rolach głównych.

Aby zdobyć niezwykle cenne nagrody wystarczy przesłać prace w formacie A2 na adres organizacji:

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach
Ul. Ziemowita 1
44-100 Gliwice
Skr. Poczt. 489

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży.
Komiks „Jak walczą ze śmieciami Eko-wojownicy"

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego – Komiksu „Jak walczą ze śmieciami Eko-wojownicy zwanego dalej konkursem, jest Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
2. Konkurs jest współfinansowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ oraz WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCGRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.
3. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się na festynie na przełomie III/IV kwartału 2011 r. Dokładna data, miejsce i przebieg festynu zostaną umieszczone na stronie www.pkegliwice.pl. Zostanie również wysłana informacja do dyrekcji szkół, bibliotek miejskich i filii.
4. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 8 – 16 lat.

§ 2
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie dla dzieci w przedziale wiekowym 8-11 lat są:
I miejsce – dyplom, aparat cyfrowy;
II miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp4;
III miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp3.
Nagrodami w konkursie dla dzieci w przedziale wiekowym 12-14 lat są:
I miejsce – dyplom, aparat cyfrowy;
II miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp4;
III miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp3.
Nagrodami w konkursie dla dzieci w przedziale wiekowym 15-16 lat są:
I miejsce – dyplom, aparat cyfrowy;
II miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp4;
III miejsce – dyplom, Odtwarzacz mp3.

2. Zostanie wyróżnionych 15 prac – po 5 z każdego przedziału wiekowego. Zwycięscy otrzymają dyplom, oraz pakiet plastyczny.
3. Dla najbardziej aktywnej szkoły zostaną zakupione pakiety plastyczne dla całej klasy liczącej około 25 osób.
4. Zwycięzca odbierze nagrodę bezpośrednio na festynie, za pokwitowaniem jej odbioru. W przypadku nieodebrania nagrody osobiście, zostanie ona wysłana pocztą, koszt wysyłki pokrywa Organizator.
5. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po zakończeniu konkursu.

§ 3
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w przedziale wiekowym 8-16 lat.
2. Przedmiotem konkursu są plakaty – komiksy o tematyce ekologicznej, promujące selektywną zbiórkę odpadów.
3. Technika prac – dowolna. Komiks musi zawierać napis „Jak walczą ze śmieciami Eko-wojownicy" w dowolnej technice.
4. Format prac A2. Prac nie należy oprawiać.
5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
6. Pracę przesłać w rulonach.
7. Opis pracy drukiem na odwrocie:
Imię i nazwisko, wiek autora, numer kontaktowy, dokładny adres szkoły
8. Prace należy nadesłać w terminie do 30 czerwca 2011 na adres:
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1, III p., skr. poczt. 489,
44 – 100 Gliwice
z dopiskiem „Jak walczą ze śmieciami Eko-wojownicy".
9. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 8-11 lat, 12-14 lat, 15-16 lat.
10. Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.pkegliwice.pl Nagrody zostaną wręczone na festynie ekologicznym na przełomie III/IV kwartału 2011 r. Więcej informacji o przebiegu festynu będzie można znaleźć na stronie www.pkegliwice.pl,

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród podczas festynu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów tego regulaminu ostatecznie rozstrzyga Organizator.
5. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
6. Prace nieprawidłowo opisane i oprawione nie będą rozpatrywane.
7. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane w katalogach
i eksponowane na wystawach.
8. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi w odrębnym piśmie.
9. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro konkursu:
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1 III p.,
skr. poczt. 489,
44 – 100 Gliwice w godz. 9.00-16.00,
e-mail: biuro@pkegliwice.pl tel/fax 32 231 85 91
osoba do kontaktu: Sylwia Kowalska

 

 

Więcej informacji na stronie www.pkegliwice.pl.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.