Co dzieje się dzisiaj w Twojej okolicy

Zobacz!

Rodzinne wakacje

Tanie noclegi w Chorwacji
Tanie noclegi w Chorwacji

Tanie noclegi w Chorwacji

ZOBACZ
Rezerwuj domek w Chorwacji
Rezerwuj domek w Chorwacji

Rezerwuj domek w Chorwacji

ZOBACZ
Rezerwuj domek we Włoszech
Rezerwuj domek we Włoszech

Rezerwuj domek we Włoszech

ZOBACZ
Wakacje na kempingu we Włoszech
Wakacje na kempingu we Włoszech

Wakacje na kempingu we Włoszech

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Włoszech
Rezerwuj wakacje we Włoszech

Rezerwuj wakacje we Włoszech

ZOBACZ
Tanie noclegi we Włoszech
Tanie noclegi we Włoszech

Tanie noclegi we Włoszech

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Włoszech
Rezerwuj wakacje we Włoszech

Rezerwuj wakacje we Włoszech

ZOBACZ
Wakacje na kempingu w Słowenii
Wakacje na kempingu w Słowenii

Wakacje na kempingu w Słowenii

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Francji
Rezerwuj wakacje we Francji

Rezerwuj wakacje we Francji

ZOBACZ
Kempingi z atrakcjami dla dzieci
Kempingi z atrakcjami dla dzieci

Kempingi z atrakcjami dla dzieci

ZOBACZ
Znajdź wydarzenia      dla swojej rodziny

Katalog Miasta Dzieci • diagnostyka

Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie

Zespół Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla uczniów placówek objętych rejonem naszego działania. Głównym celem Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Swoją ofertę kieruje również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5:

Diagnoza:

* poziomu rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci przedszkolnych;
* dojrzałości szkolnej;
* ryzyka dysleksji ;
* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* specyficznych trudności w uczeniu się matematyki;
* przyczyn trudności szkolnych;
* logopedyczna;
* dysfunkcji integracji sensorycznej;
* możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.

Terapia:
Pedagogiczna w zakresie:

* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* usprawniania procesów psychicznych;
* niwelowania deficytów rozwojowych;
* doskonalenia umiejętności szkolnych;
* pomocy w uzupełnianiu, systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomości;
* usprawnianiu procesów integracji sensorycznej;
* instruktażu dla młodzieży w zakresie metodyki uczenia się (techniki efektywnego uczenia się i czytania, trening ortograficzny).

 

Logopedyczna dla uczniów: z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się.

Inne formy pomocy:

* konsultacje i doradztwo dla dzieci i młodzieży zdolnej;
* organizowanie grup wsparcia zróżnicowanych problemowo oraz punktów konsultacyjno-doradczych;
* spotkania indywidualne dla rodziców, nauczycieli i uczniów na terenie Poradni i placówek;
* cykle spotkań terapeutycznych, skoncentrowanych na rozwiązywaniu określonych problemów;
* wsparcie dla nauczycieli i pedagogów poprzez organizowanie spotkań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym na terenie Poradni;
* udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach zespołów wychowawczych szkół;
* udział w punktach konsultacyjno – doradczych na terenie placówek;
* pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych;
* pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci;
* pomoc w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania poprzez spotkania edukacyjno – warsztatowe;
* socjoterapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu;
* działania interwencyjne w środowisku rodzinnym ucznia i szkolnym ucznia;
* realizacja autorskich i ogólnodostępnych programów profilaktycznych;
* wydawanie gazetki “MISZ MASZ Poradniany”;
* gotowość pracy na rzecz społeczności lokalnej;
* współpraca z NZOZ “Życie” (porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla pacjentów).

Oferta Specjalistycznej Poradni Zawodowej

Poradnia prowadzi bezpłatne doradztwo dla uczniów wszystkich typów szkół i młodzieży pozaszkolnej z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Celem świadczonych usług jest odkrycie i ukazanie wszelkich potencjalnych możliwości danej osoby i profesjonalne ukierunkowanie zawodowe.

Formy pracy na terenie poradni:

* badania psychologiczne i pedagogiczne;
* reorientacja szkolna w przypadku nietrafnego wyboru szkoły;
* porady i konsultacje dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
* rekwalifikacja szkolna wynikająca z przyczyn zdrowotnych lub niepowodzeń;
* poradnictwo dla osób niezdecydowanych do samodzielnego wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej;
* pomoc w poznawaniu swoich zainteresowań i preferencji zawodowych;
* uświadamianie konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych i uzdolnień z wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy;
* komputerowa informacja (CD-Rom) o wszystkich wyższych uczelniach i szkołach policealnych w Polsce;
* porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz doradców zawodowych poradni województwa lubelskiego;
* doradztwo zawodowe dla młodzieży nie wypełniającej obowiązku szkolnego.

Formy pracy na terenie szkół:

* zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;
* warsztaty przygotowujące młodzież do efektywnego poszukiwania pracy dla klas kończących szkołę zawodową (każdego typu);
* psychoedukacja zawodowa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
* punkty konsultacyjno-doradcze dla wychowawców, uczniów, rodziców;
* cykliczne szkolenia dla pedagogów gimnazjum z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej.

 

rejon działania 

 
Adres:

ul. Magnoliowa 8
20-143 LublinKontakt:

81 747 35 26
poradnia@zp1.lublin.pl
http://www.zp1.lublin.pl

Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie