powrt
Katalog Taniec Balet Stowarzyszenie "U Siemachy"
 

Stowarzyszenie "U Siemachy"

Adres:

  • ul. Duga 42
  • 31 - 146 Krakw

Kontakt:

 
 

Stowarzyszenie zrzesza osoby zwizane z dziaalnoci edukacyjn i opiekuczo – wychowawcz Dziennego Orodka Socjoterapii „U Siemachy”, ktre pragn pomaga dzieciom i modziey potrzebujcej wsparcia, pomocy i opieki.

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, opiekuczej i wychowawczej ze szczeglnym uwzgldnieniem placwek wsparcia dziennego dla modziey,

2. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej czonkom i podejmowanie dziaa w najbliszym rodowisku dziecka, ktre sprawia problemy wychowawcze, jest niepenosprawne lub zagroone demoralizacj, przestpczoci i uzalenieniami,

3. szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderw modzieowych,

4. doskonalenie profesjonalnych umiejtnoci osb zajmujcych si edukacj, wychowaniem i pomaganiem,  

5. popularyzacja  wiedzy z  zakresu  wychowania dzieci i modziey oraz  umiejtnoci wychowawczych rodzicw i osb pracujcych z dziemi i modzie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele midzy innymi przez:

1. prowadzenie i wspieranie dziaalnoci placwek wsparcia dziennego dla dzieci i modziey oraz organizowanie innych grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, modziey i dorosych,

2. organizowanie zdarze kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powizaniu z szerzeniem idei poszanowania godnoci czowieka, zdrowego stylu ycia, tolerancji oraz wolnoci od uzalenie i stosowania przemocy,

3. inicjowanie i organizowanie seminariw i konferencji dla osb zajmujcych si prac z dziemi i modzie, celem wymiany dowiadcze i doskonalenia umiejtnoci zawodowych jak rwnie szkolenie i integrowanie czonkw Stowarzyszenia,

4. wspprac z organami Unii Europejskiej, instytucjami pastwowymi oraz innymi organizacjami pozarzdowymi w zakresie objtym celami Stowarzyszenia,

5. pozyskiwanie rodkw finansowych i rzeczowych oraz usug, wspomagajcych dziaania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 
 

Fundacje i Stowarzyszenia - Stare Miasto - Krakw

Stowarzyszenie zrzesza osoby zwizane z dziaalnoci edukacyjn i opiekuczo – wychowawcz Dziennego Orodka Socjoterapii „U Siemachy”, ktre pragn pomaga dzieciom i modziey potrzebujcej wsparcia, pomocy i...