Zesp Poradni Nr 1 w Lublinie

Adres:

  • ul. Magnoliowa 8
  • 20-143 Lublin

Kontakt:

 
 

Zespó Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczn placówk owiatow, wiadczc bezpatn pomoc psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn dla uczniów placówek objtych rejonem naszego dziaania. Gównym celem Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i modziey oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Swoj ofert kieruje równie do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangaowanych w rozwój i wychowanie dzieci.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5:

Diagnoza:

* poziomu rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci przedszkolnych;
* dojrzaoci szkolnej;
* ryzyka dysleksji ;
* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* specyficznych trudnoci w uczeniu si matematyki;
* przyczyn trudnoci szkolnych;
* logopedyczna;
* dysfunkcji integracji sensorycznej;
* moliwoci intelektualnych uczniów zdolnych.

Terapia:
Pedagogiczna w zakresie:

* dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii);
* usprawniania procesów psychicznych;
* niwelowania deficytów rozwojowych;
* doskonalenia umiejtnoci szkolnych;
* pomocy w uzupenianiu, systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomoci;
* usprawnianiu procesów integracji sensorycznej;
* instruktau dla modziey w zakresie metodyki uczenia si (techniki efektywnego uczenia si i czytania, trening ortograficzny).

 

Logopedyczna dla uczniów: z opónionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jkajcych si.

Inne formy pomocy:

* konsultacje i doradztwo dla dzieci i modziey zdolnej;
* organizowanie grup wsparcia zrónicowanych problemowo oraz punktów konsultacyjno-doradczych;
* spotkania indywidualne dla rodziców, nauczycieli i uczniów na terenie Poradni i placówek;
* cykle spotka terapeutycznych, skoncentrowanych na rozwizywaniu okrelonych problemów;
* wsparcie dla nauczycieli i pedagogów poprzez organizowanie spotka o charakterze szkoleniowo - warsztatowym na terenie Poradni;
* udzia w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach zespoów wychowawczych szkó;
* udzia w punktach konsultacyjno - doradczych na terenie placówek;
* pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych;
* pomoc dla osób samotnie wychowujcych dzieci;
* pomoc w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania poprzez spotkania edukacyjno - warsztatowe;
* socjoterapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnociami w zachowaniu;
* dziaania interwencyjne w rodowisku rodzinnym ucznia i szkolnym ucznia;
* realizacja autorskich i ogólnodostpnych programów profilaktycznych;
* wydawanie gazetki "MISZ MASZ Poradniany";
* gotowo pracy na rzecz spoecznoci lokalnej;
* wspópraca z NZOZ "ycie" (porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla pacjentów).

Oferta Specjalistycznej Poradni Zawodowej

Poradnia prowadzi bezpatne doradztwo dla uczniów wszystkich typów szkó i modziey pozaszkolnej z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Celem wiadczonych usug jest odkrycie i ukazanie wszelkich potencjalnych moliwoci danej osoby i profesjonalne ukierunkowanie zawodowe.

Formy pracy na terenie poradni:

* badania psychologiczne i pedagogiczne;
* reorientacja szkolna w przypadku nietrafnego wyboru szkoy;
* porady i konsultacje dla uczniów przewlekle chorych i niepenosprawnych;
* rekwalifikacja szkolna wynikajca z przyczyn zdrowotnych lub niepowodze;
* poradnictwo dla osób niezdecydowanych do samodzielnego wyboru waciwej cieki edukacyjnej;
* pomoc w poznawaniu swoich zainteresowa i preferencji zawodowych;
* uwiadamianie koniecznoci konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych i uzdolnie z wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy;
* komputerowa informacja (CD-Rom) o wszystkich wyszych uczelniach i szkoach policealnych w Polsce;
* porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz doradców zawodowych poradni województwa lubelskiego;
* doradztwo zawodowe dla modziey nie wypeniajcej obowizku szkolnego.

Formy pracy na terenie szkó:

* zajcia aktywizujce do wyboru szkoy i zawodu dla uczniów szkó gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;
* warsztaty przygotowujce modzie do efektywnego poszukiwania pracy dla klas koczcych szko zawodow (kadego typu);
* psychoedukacja zawodowa dla modziey szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
* punkty konsultacyjno-doradcze dla wychowawców, uczniów, rodziców;
* cykliczne szkolenia dla pedagogów gimnazjum z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej.

 

rejon dziaania 

 

 
 

Diagnoza psychologiczna - Lublin i okolice - Poudnie

Zespó Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczn placówk owiatow, wiadczc bezpatn pomoc psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn dla uczniów placówek objtych rejonem naszego dziaania. Gównym celem...

Zajcia logopedyczne - Lublin i okolice - Poudnie

Zespó Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczn placówk owiatow, wiadczc bezpatn pomoc psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn dla uczniów placówek objtych rejonem naszego dziaania. Gównym celem...

Logopeda - Lublin i okolice - Poudnie

Zespó Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczn placówk owiatow, wiadczc bezpatn pomoc psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn dla uczniów placówek objtych rejonem naszego dziaania. Gównym celem...

Poradnie psychologiczne - Lublin i okolice - Poudnie

Zespó Poradni nr 1 w Lublinie jest publiczn placówk owiatow, wiadczc bezpatn pomoc psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn dla uczniów placówek objtych rejonem naszego dziaania. Gównym celem...